KONSTYTUCJA DLA NAUKI

Projekt ustawy oraz ustawy z przepisami wprowadzającymi

NARODOWY KONGRES NAUKI

NOWA JAKOŚĆ NAUKI

Narodowy Kongres Nauki

Narodowy Kongres Nauki stanowił podsumowanie debaty toczonej podczas konferencji programowych NKN w dziewięciu ośrodkach akademickich kraju. Podczas konferencji omówione zostały najważniejsze problemy i wyzwania, przed którymi stoi nauka i szkolnictwo wyższe, w tym propozycje rozwiązań ustawowych opracowane przez trzy niezależne zespoły w ramach projektu Ustawa 2.0.

Wśród ważnych obszarów podejmowanych w debatach znalazły się między innymi takie tematy jak np.:

 • umiędzynarodowienie nauki i szkolnictwa wyższego;
 • propozycje zmian w naukach humanistycznych i społecznych;
 • zintensyfikowanie współpracy pomiędzy nauką, gospodarką i administracją publiczną;
 • ścieżki kariery i rozwój młodej kadry akademickiej;
 • dostępność kształcenia na poziomie elitarnym w powiązaniu z wysokiej jakości badaniami;
 • ustrój i zarządzanie w szkolnictwie wyższym.

KONSTYTUCJA DLA NAUKI

Zmiany systemowe w nauce i szkolnictwie wyższym

INNOWACJE DLA GOSPODARKI

Komercjalizacja badań i partnerstwo z biznesem

NAUKA DLA CIEBIE

Społeczna odpowiedzialność nauki

Podczas Narodowego Kongresu Nauki we wrześniu 2017 roku w Krakowie, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przedstawił projekt nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Partnerzy merytoryczni

Polityka jakości, umiędzynarodowienie,

komercjalizacja wyników badań, oraz zmiany demograficzne

to tylko niektóre z zagadnień, które zostaną omówione podczas NKN

Aktualności i analizy

Konferencje programowe

timeline_pre_loader

19-20 czerwca 2017 – Warszawa

Ustrój i zarządzanie w szkolnictwie wyższym -konferencja współorganizowana przez Uniwersytet Warszawski

25-26 maja 2017 – Łódź

Finansowanie nauki i szkolnictwa wyższego – konferencja współorganizowana przez Politechnikę Łódzką we współpracy z Uniwersytetem Łódzkim

26-27 kwietnia 2017 – Gdańsk

Zróżnicowanie modeli uczelni i instytucji badawczych – kierunek i instrumenty zmian – konferencja współorganizowana przez Politechnikę Gdańską

29-30 marca 2017 - Lublin

Doskonałość edukacji akademickiej – jak przeorientować uczelnie na jakość kształcenia? – konferencja współorganizowana przez Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

23-24 lutego 2017 - Poznań

Doskonałość naukowa – jak równać do najlepszych – konferencja współorganizowana przez Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu we współpracy z PAN

26-27 stycznia 2017 - Katowice

Konferencja „Ścieżki kariery i rozwój młodej kadry naukowej”, odbyła się w dniach dniach 26-27 stycznia 2017 roku i była organizowana wspólnie z Uniwersytetem Śląskim i innymi śląskimi uczelniami.

8-9 grudnia 2016 - Wrocław

„Współpraca nauki z gospodarką i administracją dla rozwoju innowacyjności” była tematem konferencji zorganizowanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Politechnikę Wrocławską.

24-25 listopada 2016 - Toruń

Rozwój humanistyki i nauk społecznych w Polsce – Konferencja programowa Narodowego Kongresu Nauki, współorganizowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.

20-21 października 2016 - Rzeszów

Umiędzynarodowienie – szansa i wyzwanie dla polskich uczelni – Konferencja inaugurująca prace Narodowego Kongresu Nauki, współorganizowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Uniwersytet Rzeszowski.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Jarosław Gowin o Narodowym Kongresie Nauki

Szanowni Państwo,

jaroslaw_gowinZakończył się drugi etap prac nad reformą systemu szkolnictwa wyższego i nauki, czyli Ustawą 2.0. Pierwszy polegał na wyłonieniu w konkursie trzech zespołów naukowców, którzy przygotowali autorskie koncepcje zmian. W drugim skoncentrowaliśmy się na cyklu kilkunastu konferencji i debat z Państwa udziałem – w sumie około siedmiu tysięcy uczonych, doktorantów, studentów i pracowników uczelnianych administracji. Przed nami etap ostatni: podczas Narodowego Kongresu Nauki, 19 i 20 września w Centrum Kongresowym ICE w Krakowie, przedstawię bilans dotychczasowych prac i zaprezentuję projekt ustawy. Następnie w ramach postępowania legislacyjnego będziemy kontynuować proces szerokich konsultacji, który potrwa kilka miesięcy.

Już to krótkie résumé dowodzi, że to reforma inna niż wszystkie. Impuls do jej przeprowadzenia wyszedł z samego środowiska akademickiego. W prace nad ustawą włączyła się wielotysięczna społeczność, która poczuwa się do odpowiedzialności za przyszłość polskich uczelni i nauki. Po 1989 roku nie było reformy, która kształtowałaby się w tak intensywnym, podwójnym dialogu: między rządem a zainteresowanym środowiskiem oraz wewnątrz tego środowiska. Komisja Europejska przedstawia nasz dialog jako wzorzec wprowadzania wielkich reform systemowych.

Serdecznie dziękuję każdemu, kto włączył się w dotychczasowe działania. Jednocześnie zachęcam Państwa do zaangażowania w dalsze prace nad reformą. Mamy unikalną szansę wspólnie wypracować kompleksowe i spójne rozwiązania stanowiące Konstytucję Polskiej Nauki – na wiele lat określającą podstawy prawne i instytucjonalne, w których realizować będą Państwo swą misję i powołanie zawodowe.

Podczas tej wspólnej drogi każdy głos miał znaczenie. Pod wpływem merytorycznych argumentów ministerstwo i ja sam wielokrotnie korygowaliśmy i udoskonalaliśmy wstępne założenia. W projekcie zaproponujemy szereg rozwiązań, które są bezpośrednim efektem dialogu ze środowiskiem naukowym.

Lepiej zrozumiałem również, jak ważne jest, aby nikogo podczas tej wspólnej drogi nie zgubić czy nie pozostawić w tyle. Dlatego tak wiele uwagi poświęciliśmy mniejszym ośrodkom akademickim, które odgrywają istotną kulturotwórczą rolę w swoich regionach. Z tego samego powodu szczególne znaczenie przywiązujemy do losów polskiej humanistyki czy rozwoju uczelni artystycznych.

Wierzę, że szeroki dialog pozwolił rozwiać liczne na początku wątpliwości i mity. Reforma wzmocni, a nie osłabi autonomię uczelni. Nie służy centralizacji, lecz da uczelniom większą swobodę. Już teraz zachęcam Państwa do refleksji, jak tę wolność wykorzystać, projektując np. kształt nowego statutu, który określi zdecydowanie szerszy zakres spraw niż dotychczas.

Proszę pozwolić mi wyrazić opinię, że bezcenną wartością wynikającą z modelu naszych prac nad projektem Ustawy 2.0 było także i to, że lepiej się wzajemnie poznaliśmy; że nawiązały się bliższe relacje między uczelniami i przyjaźnie między ludźmi. Mimo naturalnych różnic interesów prace nad docelowym modelem polskiego systemu szkolnictwa wyższego i nauki doprowadziły do autentycznej integracji środowiska akademickiego.

W najbliższych latach czeka Państwa wiele zmian. Zmienimy klasyfikację dyscyplin naukowych (opierając się na modelu OECD). Wprowadzimy nowe zasady ewaluacji (oceniając już nie jednostki organizacyjne, ale dyscypliny w ramach konkretnej uczelni czy instytutu naukowego). Powiążemy uprawnienia do nadawania doktoratów i habilitacji z kategoriami naukowymi przyznanymi danej jednostce. Gruntownie zmienimy model kształcenia doktorantów, traktując ich nie jak studentów, lecz badaczy, i wprowadzając dla nich powszechny system stypendialny. Rozpoczniemy rozpisany na kilka lat, konkursowy proces wyłaniania uczelni badawczych. Przyznamy uczelniom swobodę w zakresie określania własnych struktur organizacyjnych. Te i wiele innych zmian będziemy jednak wprowadzać ewolucyjnie, w oparciu o starannie przygotowany, realistyczny harmonogram.

Podczas naszych spotkań wielokrotnie powtarzałem, że reforma musi koniecznie być powiązana ze znaczącym wzrostem nakładów na szkolnictwo wyższe i naukę. Dziś z radością mogę powiedzieć, że w przyszłorocznym budżecie przeznaczymy na powyższy cel dodatkowy miliard złotych. O wszystkich tych sprawach będziemy rozmawiać w Krakowie 19 i 20 września br. podczas Narodowego Kongresu Nauki. Serdecznie każdego z Państwa zapraszam! Trwa już proces rejestracji – na stronie: nkn.gov.pl. Ani jednak Kongres, ani prace nad projektem ustawy w parlamencie nie zakończą naszej współpracy. Od 1 października 2018 r. rozpocznie się bowiem etap wprowadzania ustawy w życie. Przed nami zatem następne miesiące i lata wspólnej drogi do – nie mam wątpliwości – sukcesu.

Jarosław Gowin
wiceprezes Rady Ministrów, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Rada Narodowego Kongresu Nauki

profesorMamy za sobą szczególny rok, które wypełniły prace i dyskusje nad trzema koncepcjami założeń do nowej ustawy o nauce i szkolnictwie wyższym prowadzone w ramach konkursu Ustawa 2.0 oraz konferencje programowe poprzedzające Narodowy Kongres Nauki. Był to niezwykle twórczy okres, w którym wykuły się nowe rozwiązania i uległy modyfikacji rozmaite wcześniej formułowane postulaty. Nasze konferencje dały też unikalną możliwość zbudowania więzi w obrębie środowiska akademickiego przecinających granice dyscyplin i dziedzin nauki, w obrębie których zazwyczaj funkcjonujemy. Teraz przyszedł czas na kolejny etap.

Narodowy Kongres Nauki,  który odbędzie się 19-20 września w Krakowie będzie stanowił podsumowanie tej bogatej i owocnej debaty środowiskowej. Głównym punktem Kongresu będzie prezentacja założeń Ustawy 2.0, nowej konstytucji” dla nauki i szkolnictwa wyższego, która obejmuje całość problematyki związanej z tą dziedziną, dziś regulowaną przez cztery ustawy: Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawę o stopniach i tytule naukowym, ustawę o zasadach finansowania nauki, oraz ustawę o kredytach i pożyczkach studenckich.

Narodowy Kongres Nauki będzie też początkiem konsultacji projektu nowej ustawy o nauce i szkolnictwie wyższym. Do tej pory na konferencjach programowych pracowaliśmy nad lepszym rozpoznaniem problemów i propozycjami ich rozwiązania. Na Kongresie będziemy analizować już konkretne propozycje całościowych regulacji ustawowych, które przekuwają wypracowane rozwiązania na regulacje prawne. Dlatego Narodowy Kongres Nauki będzie miał też bardzo roboczy charakter. Poszczególnym obszarom regulowanym przez nową ustawę zostaną poświęcone nie tylko wystąpienia i panele, lecz nade wszystko seminaria, na których będzie okazja do zgłoszenia uwag i propozycji odnośnie zapisów w poszczególnych częściach projektu ustawy. Narodowy Kongres Nauki będzie początkiem ponad dwumiesięcznego okresu konsultacji tego projektu, po którym zostanie on skorygowany i przekazany rządowi i parlamentowi. Wyjątkowe jest jednak to, że analiza projektu odbywać się będzie na Kongresie, gdzie będzie obecnych tak wielu przedstawicieli środowiska akademickiego. Da to unikalną możliwość debaty zarówno w trakcie sesji ujętych w programie Kongresu, jak i w jego kuluarach. To wniesie wartość dodaną do procesu konsultacji, który będzie się toczył po naszym krakowskim spotkaniu.

Narodowy Kongres Nauki zbiera się po to, by otworzyć nowy rozdział w historii polskiej nauki i szkolnictwa wyższego. Nowe ramy prawne, które dadzą uczelniom zdecydowanie większy zakres autonomii w kształtowaniu wewnętrznej struktury i aktywności, muszą zostać następnie wypełnione zarówno opracowanymi na uczelniach rozwiązaniami organizacyjnymi, jak i aktywnością badawczą i edukacyjną na wysokim poziomie. Chodzi o to, by ustawa w tym pomagała, a nie przeszkadzała. W naszych debatach na Kongresie będziemy analizować, czy dobrze służy ona celom, które legły u podstaw prac, które wspólnie prowadziliśmy: doskonałości naukowej, wysokiej jakości kształcenia i społecznej odpowiedzialności nauki.

Prof. Jarosław Górniak
Przewodniczący Rady Narodowego Kongresu Nauki
 • Wsparcie

  Upowszechnianie idei NKN

 • Priorytety

  Ustalenie listy priorytetowych obszarów programowych NKN

 • Konferencje

  Przygotowanie i podsumowywanie konferencji programowych

 • Program

  Zaopiniowanie programu NKN

 • Wdrożenie

  Przedstawienie opinii i zgłaszanie inicjatyw dotyczących NKN

Misją Narodowego Kongresu Nauki jest stworzenie warunków

dla systematycznego zmniejszania dystansu polskiej nauki i szkolnictwa wyższego

do światowej czołówki oraz kreowanie mechanizmów, dzięki którym

polska nauka będzie akceleratorem rozwoju rodzimej gospodarki

Logotyp Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 

Zespół ds. Organizacji
Narodowego Kongresu Nauki

Departament Nauki
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
ul. Hoża 20
00-529 Warszawa

nkn@nauka.gov.pl

Formularz kontaktowy