Ustawa 2.0

Konkurs na założenia do ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym

NARODOWY KONGRES NAUKI

NOWA JAKOŚĆ NAUKI

Narodowy Kongres Nauki odbędzie się w Krakowie we wrześniu 2017 roku.

Narodowy Kongres Nauki zajmie się przeglądem potencjału badawczego Polski i refleksją nad priorytetami i narzędziami polityki w zakresie nauki i szkolnictwa wyższego. Podczas kongresu zostanie przedstawiona i poddana dalszej debacie koncepcja nowych ram ustawowych dla szkolnictwa wyższego w Polsce. Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego wspierać będzie Rada Narodowego Kongresu Nauki, do której zaproszeni zostali liderzy środowiska akademickiego z Polski.

Narodowy Kongres Nauki będzie stanowił podsumowanie debaty toczonej podczas konferencji programowych NKN w dziewięciu ośrodkach akademickich kraju. Podczas konferencji omówione zostały najważniejsze problemy i wyzwania, przed którymi stoi nauka i szkolnictwo wyższe, w tym propozycje rozwiązań ustawowych opracowane przez trzy niezależne zespoły w ramach projektu Ustawa 2.0.

Wśród ważnych obszarów podejmowanych w debatach znalazły się między innymi takie tematy jak np.:

 • umiędzynarodowienie nauki i szkolnictwa wyższego;
 • propozycje zmian w naukach humanistycznych i społecznych;
 • zintensyfikowanie współpracy pomiędzy nauką, gospodarką i administracją publiczną;
 • ścieżki kariery i rozwój młodej kadry akademickiej;
 • dostępność kształcenia na poziomie elitarnym w powiązaniu z wysokiej jakości badaniami;
 • ustrój i zarządzanie w szkolnictwie wyższym.

KONSTYTUCJA DLA NAUKI

Zmiany systemowe w nauce i szkolnictwie wyższym

INNOWACJE DLA GOSPODARKI

Komercjalizacja badań i partnerstwo z biznesem

NAUKA DLA CIEBIE

Społeczna odpowiedzialność nauki

Podczas Narodowego Kongresu Nauki we wrześniu 2017 roku w Krakowie, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przedstawi projekt założeń do nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

Partnerzy merytoryczni

Polityka jakości, umiędzynarodowienie,

komercjalizacja wyników badań, oraz zmiany demograficzne

to tylko niektóre z zagadnień, które zostaną omówione podczas NKN

Aktualności

Terminy konferencji programowych

timeline_pre_loader

19-20 czerwca 2017 – Warszawa

Ustrój i zarządzanie w szkolnictwie wyższym -konferencja współorganizowana przez Uniwersytet Warszawski

25-26 maja 2017 – Łódź

Finansowanie nauki i szkolnictwa wyższego – konferencja współorganizowana przez Politechnikę Łódzką we współpracy z Uniwersytetem Łódzkim

26-27 kwietnia 2017 – Gdańsk

Zróżnicowanie modeli uczelni i instytucji badawczych – kierunek i instrumenty zmian – konferencja współorganizowana przez Politechnikę Gdańską

29-30 marca 2017 - Lublin

Doskonałość edukacji akademickiej – jak przeorientować uczelnie na jakość kształcenia? – konferencja współorganizowana przez Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

23-24 lutego 2017 - Poznań

Doskonałość naukowa – jak równać do najlepszych – konferencja współorganizowana przez Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu we współpracy z PAN

26-27 stycznia 2017 - Katowice

Konferencja „Ścieżki kariery i rozwój młodej kadry naukowej”, odbyła się w dniach dniach 26-27 stycznia 2017 roku i była organizowana wspólnie z Uniwersytetem Śląskim i innymi śląskimi uczelniami.

8-9 grudnia 2016 - Wrocław

„Współpraca nauki z gospodarką i administracją dla rozwoju innowacyjności” była tematem konferencji zorganizowanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Politechnikę Wrocławską.

24-25 listopada 2016 - Toruń

Rozwój humanistyki i nauk społecznych w Polsce – Konferencja programowa Narodowego Kongresu Nauki, współorganizowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.

20-21 października 2016 - Rzeszów

Umiędzynarodowienie – szansa i wyzwanie dla polskich uczelni – Konferencja inaugurująca prace Narodowego Kongresu Nauki, współorganizowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Uniwersytet Rzeszowski.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Jarosław Gowin o Narodowym Kongresie Nauki

Szanowni Państwo,

jaroslaw_gowinW polskich uczelniach i jednostkach badawczych silny jest ruch proreformatorski. Środowisko akademickie dostrzega słabnącą pozycję polskich uczelni w rankingach międzynarodowych i widzi jaki wpływ wywiera ten proces na wybory miejsca studiowania i pracy badawczej przez najbardziej utalentowaną młodzież. Zdecydowane przyspieszenie rozwoju badań naukowych i ich gospodarczego wykorzystania ma  fundamentalne znaczenie dla uniknięcia przez Polskę tzw. „pułapki średniego wzrostu”. W tym celu potrzebne są jednak odważne rozwiązania: regulacyjne, organizacyjne i finansowe, przy zachowaniu fundamentalnych wartości akademickich, którymi są wolność badań naukowych i wolność nauczania.

Szeroką platformą debaty poświęconej koniecznym reformom i zmianom w systemie szkolnictwa wyższego będzie Narodowy Kongres Nauki, który formalnie rozpocznie się we wrześniu 2017 roku w Krakowie i będzie jednym z najważniejszych wydarzeń w świecie nauki ostatnich lat. Jego celem będzie stworzenie warunków umożliwiających wprowadzenie polskiej nauki do światowej czołówki oraz kreowanie takich mechanizmów, dzięki którym polska nauka będzie akceleratorem rozwoju gospodarki krajowej.

Narodowy Kongres Nauki będzie poprzedzony cyklem comiesięcznych konferencji programowych, które będą organizowane w najważniejszych ośrodkach akademickim kraju. Tematem poszczególnych konferencji będą wyzwania i dylematy polskiej nauki oraz warianty rozwiązań, które powinny zostać przyjęte w nowej ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym. To właśnie podczas tych debat będzie możliwość rozpoznania propozycji przygotowanych przez trzy zespoły wyłonione w konkursie „Ustawa 2.0”, a podczas krakowskiego Kongresu Nauki zostanie przedstawiony i poddany dyskusji ministerialny projekt założeń ustawy.

Ale Narodowy Kongres Nauki to nie tylko debata o nowej ustawie. Zajmie się on również przeglądem potencjału badawczego Polski oraz priorytetami i narzędziami polityki dotyczącej nauki i szkolnictwa wyższego. 21 września 2016 roku powołałem specjalny zespół doradczy Radę Narodowego Kongresu Nauki, która będzie miała zasadniczy wpływ na kształt i wyniki planowanej debaty. Do udziału w pracach Rady zaprosiłem ponad 50-ciu wybitnych naukowców, liderów polskiego środowiska akademickiego.  

Podczas Kongresu szansę na zaprezentowanie swoich osiągnięć powinny uzyskać wyróżniające się start-upy akademickie i jednostki organizacyjne uczelni szczególnie intensywnie współpracujące na zasadach komercyjnych z gospodarką lub administracją publiczną. Planuję również, aby w ramach Kongresu odbyło się swoiste „spotkanie na szczycie” luminarzy biznesu i nauki, które służyłoby „przełamywaniu lodów” i inicjowaniu współpracy.

Środowisko akademickie ma w swoim gronie ekspertów najwyższej klasy. Jestem także przekonany, że jest ono zdolne do wzniesienia się ponad partykularne i krótkofalowe interesy swojej uczelni, czy instytucji badawczej, a także naturalne w demokracji różnice polityczne. Liczę na to, że zdecydowana większość środowiska naukowego i akademickiego, chętnie włączy się do wspólnej pracy na rzecz strategicznego przełomu.

Jarosław Gowin
wiceprezes Rady Ministrów, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Rada Narodowego Kongresu Nauki

profesorPolskie środowisko naukowe świadome jest problemów i wyzwań, które stoją wobec uczelni wyższych, Polskiej Akademii Nauk, instytutów badawczych i innych jednostek zajmujących się badaniami i rozwojem. Po to, by polska gospodarka dobrze się rozwijała, potrzebny jest szybszy rozwój nauki i kształcenie wysokiej jakości kadr. Obok podnoszenia kwestii zwiększenia nakładów na badania naukowe, powszechna jest odczuwana potrzeba głębokiej, ale dobrze przemyślanej, przygotowanej i uzgodnionej reformy strukturalnej. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego podjęło doraźne kroki legislacyjne zorientowane na zmniejszenie zbędnej biurokracji i nadmiernych ograniczeń regulacyjnych oraz na pobudzenie innowacyjności w gospodarce, która służy rozwojowi badań naukowych.

Krokiem milowym w procesie reformy będzie jednak przygotowanie i wprowadzenie w życie nowej ustawy regulującej sektor akademicki. Zostały wyznaczone główne zasady strategiczne, które wyznaczają kierunek prac nad nową ustawą:

 • doskonałość naukowa
 • wysoka jakość kształcenia
 • współpraca między sektorem akademickim i gospodarką
 • społeczna odpowiedzialność nauki.

Jednocześnie, co akcentuje pan Premier Jarosław Gowin, nowa ustawa ma przesuwać znaczne uprawnienia regulacyjne dotyczące wewnętrznego ustroju i zasad funkcjonowania na poziom uczelni. Dla właściwego rozwoju nauki i szkolnictwa wyższego ważne jest hołdowanie historycznie sprawdzonym zasadom wolności nauki i wolności nauczania.

W celu stworzenia lepszej podstawy do prac legislacyjnych został ogłoszony konkurs na przygotowanie trzech niezależnych projektów założeń dla nowej ustawy dla szkolnictwa wyższego. Wyłonione w nim zespoły opracują do końca stycznia swoje propozycje, które będą stanowiły bazę wiedzy dla projektu ustawy, który Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przedstawi na Narodowym Kongresie Nauki we wrześniu 2017 roku w Krakowie. Tam zostanie on poddany dogłębnej analizie i debacie środowiskowej.

Krakowski Kongres poprzedzi dziewięć konferencji programowych poświęconych kluczowym problemom, wobec których stoi sektor akademicki. Efektem tych konferencji powinny być wnioski zasilające prace zarówno nad nową ustawą, jak i nad kształtem polityki publicznej w zakresie nauki i szkolnictwa wyższego. Przeprowadzona w ich ramach debata pozwoli dobrze przygotować pracę na krakowskim Kongresie, którego miarą sukcesu będzie odważny i innowacyjny, ale realistyczny i dobrze skonstruowany projekt ustawy oraz dobrze zdefiniowana koncepcja rozwoju nauki szkolnictwa wyższego. W Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego został także uruchomiony program Dialog, który ma wspierać inne inicjatywy służące lepszemu przygotowaniu reformy, jak na przykład konferencje służące przygotowaniu dobrych rozwiązań dla poszczególnych ważnych środowisk, takich jak na przykład uczelnie artystyczne czy medyczne.

Nad programową stroną narodowego Kongresu Nauki i poprzedzających go konferencji czuwać będzie Rada Narodowego Kongresu. Sprecyzuje ona zakres tematyczny konferencji programowych i będzie podsumowywała wnioski, które na nich zostaną wypracowane. Zajmie się wyróżnieniem kluczowych elementów założeń ustawy, które trzeba będzie głęboko przedyskutować na finalnym Kongresie. Obok kwestii regulacyjnych zajmie się także analizą innych instrumentów polityki w zakresie nauki i szkolnictwa wyższego oraz koncepcją przeglądu potencjału badawczego Polski, po to, by Narodowy Kongres Nauki był twórczy i zaowocował ważnymi konkluzjami dla stojących przed nami reform. Ważną rolą Rady będzie podsumowanie dorobku konferencji programowych i Narodowego Kongresu Nauki.

Życzmy sobie wszyscy, by te prace, które podejmuje Rada Narodowego Kongresu Nauki i wszyscy uczestnicy debaty programowej, którą rozpoczynamy, przyczyniły się do tego, by w roku akademickim 2018/19 polskie środowisko akademickie działało już w nowych, dobrych ramach prawnych, sprzyjających doskonałości naukowej i wysokiej jakości kształcenia.

Prof. Jarosław Górniak
Przewodniczący Rady Narodowego Kongresu Nauki
 • Wsparcie

  Upowszechnianie idei NKN

 • Priorytety

  Ustalenie listy priorytetowych obszarów programowych NKN

 • Konferencje

  Przygotowanie i podsumowywanie konferencji programowych

 • Program

  Zaopiniowanie programu NKN

 • Wdrożenie

  Przedstawienie opinii i zgłaszanie inicjatyw dotyczących NKN

Misją Narodowego Kongresu Nauki jest stworzenie warunków

dla systematycznego zmniejszania dystansu polskiej nauki i szkolnictwa wyższego

do światowej czołówki oraz kreowanie mechanizmów, dzięki którym

polska nauka będzie akceleratorem rozwoju rodzimej gospodarki

Jarosław Gowin – wystąpienie podczas powołania Rady NKN

Logotyp Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 

Zespół ds. Organizacji
Narodowego Kongresu Nauki

Departament Nauki
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
ul. Hoża 20
00-529 Warszawa

nkn@nauka.gov.pl

Formularz kontaktowy