KONSTYTUCJA DLA NAUKI

Projekt ustawy oraz ustawy z przepisami wprowadzającymi

NARODOWY KONGRES NAUKI

NOWA JAKOŚĆ NAUKI

Narodowy Kongres Nauki

Projekt Narodowy Kongres Nauki było to największe i najważniejsze  przedsięwzięcie  w polskiej nauce od czasu zmian ustrojowych lat 1989-90. Pomysł zrodził się z coraz powszechniejszego w środowisku akademickim przekonania o konieczności głębokich systemowych zmian, które sprawią, że uprawiana w Polsce nauka zacznie odrabiać dystans do światowych liderów, a dyplomy polskich szkół wyższych będą cenione na równi z dyplomami dobrych uczelni z wiodących krajów Europy i Świata.

Pierwszym etapem był ogłoszony w lutym 2016 konkurs na opracowanie założeń nowej ustawy. Trzy wyłonione w konkursie zespoły pracowały nad założeniami nowego ładu w nauce i szkolnictwie wyższym od czerwca 2016, wyniki ich zostały ogłoszone 1 marca 2017.

Od października 2016 do czerwca 2017 odbyło się dziewięć konferencji programowych Narodowego Kongresu Nauki. Poświęcone one były kolejnym dziedzinom problematyki składającej się na funkcjonowanie nauki i szkolnictwa wyższego. Przedmiotem debaty był stan obecny i możliwości jego poprawy, w tym proponowane regulacje ustawowe. Podczas konferencji swoje stanowiska, jeszcze w trakcie prac, prezentowały zespoły przygotowujące projekty założeń do ustawy. Aby wciągnąć do dyskusji jak najszerszą reprezentację środowiska konferencje zorganizowano w dziewięciu ważnych ośrodkach akademickich Polski.

Zwieńczeniem projektu był Kongres, 19 i 20 września w Centrum Kongresowym ICE w Krakowie spotkało się prawie 3000 przedstawicieli środowiska akademickiego i zaproszonych gości reprezentujących gospodarkę, samorządy, świat polityki. Głównym punktem Kongresu była prezentacja projektu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, nowej konstytucji dla nauki.

KONSTYTUCJA DLA NAUKI

Zmiany systemowe w nauce i szkolnictwie wyższym

INNOWACJE DLA GOSPODARKI

Komercjalizacja badań i partnerstwo z biznesem

NAUKA DLA CIEBIE

Społeczna odpowiedzialność nauki

Ustawa „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce” obejmie całość problematyki związanej z tą dziedziną, dziś regulowaną przez cztery ustawy:  Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawie o stopniach i tytule naukowym,  ustawie o zasadach finansowania nauki, oraz ustawie o kredytach i pożyczkach studenckich.

Partnerzy merytoryczni

Polityka jakości, umiędzynarodowienie,

komercjalizacja wyników badań, oraz zmiany demograficzne

to tylko niektóre z zagadnień, które zostaną omówione podczas NKN

Aktualności i analizy

Konferencje programowe

timeline_pre_loader

19-20 czerwca 2017 – Warszawa

Ustrój i zarządzanie w szkolnictwie wyższym -konferencja współorganizowana przez Uniwersytet Warszawski

25-26 maja 2017 – Łódź

Finansowanie nauki i szkolnictwa wyższego – konferencja współorganizowana przez Politechnikę Łódzką we współpracy z Uniwersytetem Łódzkim

26-27 kwietnia 2017 – Gdańsk

Zróżnicowanie modeli uczelni i instytucji badawczych – kierunek i instrumenty zmian – konferencja współorganizowana przez Politechnikę Gdańską

29-30 marca 2017 - Lublin

Doskonałość edukacji akademickiej – jak przeorientować uczelnie na jakość kształcenia? – konferencja współorganizowana przez Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

23-24 lutego 2017 - Poznań

Doskonałość naukowa – jak równać do najlepszych – konferencja współorganizowana przez Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu we współpracy z PAN

26-27 stycznia 2017 - Katowice

Konferencja „Ścieżki kariery i rozwój młodej kadry naukowej”, odbyła się w dniach dniach 26-27 stycznia 2017 roku i była organizowana wspólnie z Uniwersytetem Śląskim i innymi śląskimi uczelniami.

8-9 grudnia 2016 - Wrocław

„Współpraca nauki z gospodarką i administracją dla rozwoju innowacyjności” była tematem konferencji zorganizowanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Politechnikę Wrocławską.

24-25 listopada 2016 - Toruń

Rozwój humanistyki i nauk społecznych w Polsce – Konferencja programowa Narodowego Kongresu Nauki, współorganizowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.

20-21 października 2016 - Rzeszów

Umiędzynarodowienie – szansa i wyzwanie dla polskich uczelni – Konferencja inaugurująca prace Narodowego Kongresu Nauki, współorganizowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Uniwersytet Rzeszowski.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Jarosław Gowin o Narodowym Kongresie Nauki

Szanowni Państwo,

jaroslaw_gowin

Chciałbym wyrazić moją głęboką wdzięczność za aktywne uczestnictwo w Narodowym Kongresie Nauki, podczas którego udało się nam stworzyć wspólnie nić zaufania pomiędzy środowiskiem akademickim, a ministerstwem nauki i szkolnictwa wyższego. Narodowy Kongres Nauki był zwieńczeniem niemal dwuletniej pracy nad przygotowaniem projektu ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce, wielkim przedsięwzięciem intelektualnym i organizacyjnym, szczerym
i uczciwym dialogiem środowiska akademickiego z ministerstwem, oraz dyskusją nastawioną na szukanie najlepszych rozwiązań dla polskiej nauki i szkolnictwa wyższego. Jestem przekonany, że wprowadzenie w życie wydyskutowanych wspólnie rozwiązań, które znalazły się w projekcie  sprawi, że nauka w Polsce zacznie szybko odrabiać dystans jaki dzieli nas od światowych i europejskich liderów, a w nieodległej przyszłości dyplomy wielu polskich szkół wyższych będą wysoko cenione nie tylko w Polsce.

Po 1989 roku nie było reformy, która kształtowałaby się w tak intensywnym dialogu. Impuls do jej przeprowadzenia wyszedł ze środowiska akademickiego. W prace nad ustawą włączyła się wielotysięczna społeczność, która poczuwa się do odpowiedzialności za przyszłość polskich uczelni i nauki. W kształtowaniu debaty programowej wspierała nas Rada Narodowego Kongresu Nauki, złożona z przedstawicieli środowiska akademickiego reprezentujących dyscypliny naukowe i układ geograficzny całej polskiej nauki.

Mam głębokie przekonanie, że dobrze wykorzystaliśmy ostatnie dwa lata. Przedstawiony projekt ustawy daje zdecydowanie większą wolność światu akademickiemu. Cieszę się, że w dyskusji podczas Kongresu pojawiło się tak wiele głosów i wezwań, aby dobrze z tej wolności skorzystać. By wykorzystać tę wolność do stworzenia tego, co jest najważniejszą misją świata akademickiego, czyli kształcenia i prowadzenia badań na jak najwyższym poziomie.

W najbliższych latach czeka nas wiele zmian. Wprowadzimy nowe zasady ewaluacji. Zmienimy klasyfikację dyscyplin naukowych. Powiążemy uprawnienia do nadawania doktoratów i habilitacji z kategoriami naukowymi przyznanymi danej uczelni, czy instytutowi naukowemu. Gruntownie zmienimy model kształcenia doktorantów. Rozpoczniemy rozpisany na kilka lat  proces wyłaniania uczelni badawczych. Przyznamy uczelniom swobodę w zakresie określania własnych struktur organizacyjnych. Zmiany będziemy wprowadzać ewolucyjnie, w oparciu o starannie przygotowany, realistyczny harmonogram.

Bezcenną wartością osiągniętą w trakcie prac na projektem ustawy jest też to, że lepiej się wzajemnie poznaliśmy; że nawiązały się bliższe relacje między uczelniami i ludźmi nauki reprezentującymi różne dyscypliny. Mimo naturalnych różnic interesów prace nad docelowym modelem polskiego systemu szkolnictwa wyższego i nauki doprowadziły do autentycznej integracji środowiska akademickiego.

Po przyjęciu projektu ustawy przez rząd i skierowaniu jej do sejmu, planuję zorganizowanie wysłuchania publicznego. Będzie to kolejna okazja, by wszystkie zainteresowane strony mogły wyrazić swój stosunek do zaproponowanych rozwiązań prawnych. Bardzo liczę na Państwa aktywność w tej sprawie. Przed nami jest unikalna szansa na wspólne wypracowanie kompleksowych i spójnych rozwiązań stanowiących konstytucję polskiej nauki, określającej na wiele lat podstawy prawne i instytucjonalne, w których realizować będą Państwo swą misję i powołanie zawodowe.

Jarosław Gowin
wiceprezes Rady Ministrów, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Rada Narodowego Kongresu Nauki

profesorMamy za sobą szczególny rok, które wypełniły prace i dyskusje nad trzema koncepcjami założeń do nowej ustawy o nauce i szkolnictwie wyższym prowadzone w ramach konkursu Ustawa 2.0 oraz konferencje programowe poprzedzające Narodowy Kongres Nauki. Był to niezwykle twórczy okres, w którym wykuły się nowe rozwiązania i uległy modyfikacji rozmaite wcześniej formułowane postulaty. Nasze konferencje dały też unikalną możliwość zbudowania więzi w obrębie środowiska akademickiego przecinających granice dyscyplin i dziedzin nauki, w obrębie których zazwyczaj funkcjonujemy. Teraz przyszedł czas na kolejny etap.

Narodowy Kongres Nauki,  który odbędzie się 19-20 września w Krakowie będzie stanowił podsumowanie tej bogatej i owocnej debaty środowiskowej. Głównym punktem Kongresu będzie prezentacja założeń Ustawy 2.0, nowej konstytucji” dla nauki i szkolnictwa wyższego, która obejmuje całość problematyki związanej z tą dziedziną, dziś regulowaną przez cztery ustawy: Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawę o stopniach i tytule naukowym, ustawę o zasadach finansowania nauki, oraz ustawę o kredytach i pożyczkach studenckich.

Narodowy Kongres Nauki będzie też początkiem konsultacji projektu nowej ustawy o nauce i szkolnictwie wyższym. Do tej pory na konferencjach programowych pracowaliśmy nad lepszym rozpoznaniem problemów i propozycjami ich rozwiązania. Na Kongresie będziemy analizować już konkretne propozycje całościowych regulacji ustawowych, które przekuwają wypracowane rozwiązania na regulacje prawne. Dlatego Narodowy Kongres Nauki będzie miał też bardzo roboczy charakter. Poszczególnym obszarom regulowanym przez nową ustawę zostaną poświęcone nie tylko wystąpienia i panele, lecz nade wszystko seminaria, na których będzie okazja do zgłoszenia uwag i propozycji odnośnie zapisów w poszczególnych częściach projektu ustawy. Narodowy Kongres Nauki będzie początkiem ponad dwumiesięcznego okresu konsultacji tego projektu, po którym zostanie on skorygowany i przekazany rządowi i parlamentowi. Wyjątkowe jest jednak to, że analiza projektu odbywać się będzie na Kongresie, gdzie będzie obecnych tak wielu przedstawicieli środowiska akademickiego. Da to unikalną możliwość debaty zarówno w trakcie sesji ujętych w programie Kongresu, jak i w jego kuluarach. To wniesie wartość dodaną do procesu konsultacji, który będzie się toczył po naszym krakowskim spotkaniu.

Narodowy Kongres Nauki zbiera się po to, by otworzyć nowy rozdział w historii polskiej nauki i szkolnictwa wyższego. Nowe ramy prawne, które dadzą uczelniom zdecydowanie większy zakres autonomii w kształtowaniu wewnętrznej struktury i aktywności, muszą zostać następnie wypełnione zarówno opracowanymi na uczelniach rozwiązaniami organizacyjnymi, jak i aktywnością badawczą i edukacyjną na wysokim poziomie. Chodzi o to, by ustawa w tym pomagała, a nie przeszkadzała. W naszych debatach na Kongresie będziemy analizować, czy dobrze służy ona celom, które legły u podstaw prac, które wspólnie prowadziliśmy: doskonałości naukowej, wysokiej jakości kształcenia i społecznej odpowiedzialności nauki.

Prof. Jarosław Górniak
Przewodniczący Rady Narodowego Kongresu Nauki
 • Wsparcie

  Upowszechnianie idei NKN

 • Priorytety

  Ustalenie listy priorytetowych obszarów programowych NKN

 • Konferencje

  Przygotowanie i podsumowywanie konferencji programowych

 • Program

  Zaopiniowanie programu NKN

 • Wdrożenie

  Przedstawienie opinii i zgłaszanie inicjatyw dotyczących NKN

Misją Narodowego Kongresu Nauki jest stworzenie warunków

dla systematycznego zmniejszania dystansu polskiej nauki i szkolnictwa wyższego

do światowej czołówki oraz kreowanie mechanizmów, dzięki którym

polska nauka będzie akceleratorem rozwoju rodzimej gospodarki

Logotyp Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 

Zespół ds. Organizacji
Narodowego Kongresu Nauki

Departament Nauki
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
ul. Hoża 20
00-529 Warszawa

nkn@nauka.gov.pl

Formularz kontaktowy