Zdiagnozowane problemy i rekomendacje Zespołu Rady NKN „Finansowanie nauki i szkolnictwa wyższego”

Zdiagnozowane problemy   Głównym problemem uczelni wyższych jest niedobór środków na finansowanie szkolnictwa wyższego i naukę oraz ich rozproszenie wynikające z nadmiernej liczby wyższych szkół różnych typów. Poziom jakości naukowej i dydaktycznej różnych uczelni wyższych jest tak zdecydowanie różny, iż wymaga profilowania uczelni. Brak zróżnicowania spowoduje znaczące dalsze obniżenie jakości badań naukowych i kształcenia na uczelniach wyższych.   Rekomendacje   Planowane zmiany dotyczące…

Szczegóły

Niezależne Ośrodki Badawcze (NOB)

Celem projektu Niezależnych Ośrodków Badawczych (NOB) jest wzmocnienie pozycji polskiej nauki na świecie. Na konferencjach NKN dużo dyskutuje się nad przyczynami niskiej aktywności polskich uczonych w ubieganiu się o granty Europejskiej Rady ds. Nauki (ERC). Biorąc pod uwagę, że ERC promuje najwybitniejszych w skali światowej uczonych, można się spodziewać, że reforma uwzględni tworzenie odpowiednich zachęt dla polskich badaczy, do ubiegania się o te najbardziej prestiżowe granty. Trudno…

Szczegóły

Problemy, pytania, rekomendacje – zróżnicowanie modeli uczelni i instytutów badawczych

Zdiagnozowane problemy Izomorfizm uczelni jest faktem (syndrom: „wszyscy zajmują się wszystkim”), Brak zróżnicowania misji uniemożliwia wyłonienie różnych typów uczelni, Konsolidacja uczelni jest procesem napotykającym na opór środowiska, Uczelnie zbyt małą uwagę przywiązują do tego, aby przekonać otoczenie o zasadności istnienia i służeniu społeczeństwu, Nadmierna kolegialność nie sprzyja sprawnemu zarządzaniu uczelniami, Istnieje pilna potrzeba burzenia barier pomiędzy strukturami organizacyjnymi uczelni/instytutów/katedr a także…

Szczegóły

Międzynarodowe Centra Warsztatów Naukowych

Sądzę, że dobrym krokiem w kierunku umiędzynarodowienia nauki w Polsce byłoby utworzenie kilku ośrodków, które prowizorycznie nazwałem MCWN.   Zadaniem Centrum byłaby organizacja jedno- lub dwu- tygodniowych spotkań typu warsztatowego w określonej dziedzinie nauki. Tematykę  spotkań proponują badacze z całego świata, którzy  organizują swoje środowisko, przygotowują program i  i zgłaszają projekt na zasadzie konkursowej.   Centrum musiałoby dostarczyć infrastrukturę (bazę hotelową, ale konferencyjne,…

Szczegóły

Koniec rejestracji na NKN!

Zainteresowanie Narodowym Kongresem Nauki przerosło nasze najśmielsze oczekiwania. Mimo iż znacznie zwiększyliśmy planowany wcześniej limit miejsc, limit ten został wyczerpany. Na rejestrację większej liczby osób nie pozwala pojemność obiektu. Jeśli pojawią się takie możliwości, rozważymy otwarcie dodatkowej  rejestracji na początku września. Będziemy o tym informować na naszej stronie i profilach społecznościowych. 19 i 20 września obrady Kongresu transmitować będziemy online na naszej stronie…

Szczegóły

Rekomendacje Grupy „Doskonałość naukowa” NKN dotyczące metod promowania doskonałości w nauce

WSTĘP Zadaniem Grupy tematycznej NKN Doskonałość naukowa było przedstawienie rekomendacji dotyczących metod promowania doskonałości naukowej w Polsce. Doskonałość w nauce jest bardzo trudna do zdefiniowania, a dodatkowe utrudnienie stanowią różnice pomiędzy dyscyplinami dotyczące specyfiki uprawiania nauki i publikowania wyników badań. Dlatego niezwykle trudno jest zaproponować podejście, które nie wzbudzi kontrowersji. Grupa postanowiła podejść do doskonałości naukowej w sposób pragmatyczny, definiując ją jako najwyższy…

Szczegóły

Wspólnoty uczelni i ośrodków badawczych we Francji (COMUE)

Wspólnoty uczelni i ośrodków badawczych we Francji (COMUE), wprowadzone we Francji ustawą z 2013 r., są formą ścisłej współpracy instytucji akademickich mającą charakter federacyjny. W kontekście dyskusji nad kształtem Ustawy 2.0, w tym pojawiających się koncepcji nowego typu związków uczelni opartego na znacznie ściślejszej niż obecnie współpracy oraz uniwersytetu federacyjnego, szczególnie interesujące są następujące aspekty funkcjonowania COMUE: Możliwość przyjęcia przez wspólnotę uczelni nazwy „uniwersytet”. Każda instytucja…

Szczegóły

Komentarz do przyszłych zmian legislacyjnych dotyczących polskiej nauki

W ostatnim czasie Pan wicepremier Jarosław Gowin, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zaproponował szeroko zakrojone dyskusje ze środowiskiem akademickim dotyczące przyszłych zmian legislacyjnych, które będą podstawą tzw. „Ustawy 2.0”. W powszechnym rozumieniu ustawa ta ma być odpowiedzią na problemy, z którymi borykają się nauka i szkolnictwo wyższe w Polsce. Dyskusje zaproponowane przez wicepremiera Gowina obejmują stworzenie trzech przykładowych projektów ustawy i dalsze debaty w postaci konferencji…

Szczegóły

Ustrój uczelni w wybranych państwach

Poniższa analiza dotyczy najważniejszych elementów ustroju uczelni w wybranych państwach na przykładzie uniwersytetów, które uzyskały najwyższą lokatę w ostatnim notowaniu rankingu szanghajskiego wśród uczelni z danego kraju. W przypadku Niemiec, z uwagi na różnice między poszczególnymi landami, uwzględniono charakterystykę dwóch najlepszych uczelni. Dodatkowo, opisane zostały podstawowe cechy ustroju Uniwersytetu Technicznego w Dortmundzie[1], którego rektor –  prof. Ursulą Gather – była gościem specjalnym konferencji programowej Narodowego…

Szczegóły

List Jarosława Gowina do społeczności akademickiej

Szanowni Państwo,   zakończył się drugi etap prac nad reformą systemu szkolnictwa wyższego i nauki, czyli Ustawą 2.0. Pierwszy polegał na wyłonieniu w konkursie trzech zespołów naukowców, którzy przygotowali autorskie koncepcje zmian. W drugim skoncentrowaliśmy się na cyklu kilkunastu konferencji i debat z Państwa udziałem – w sumie około siedmiu tysięcy uczonych, doktorantów, studentów i pracowników uczelnianych administracji. Przed nami etap ostatni: podczas Narodowego Kongresu Nauki, 19…

Szczegóły