Postulat i informacja w sprawie działalności polskich wydawców w światowym obiegu i dystrybucji książek naukowych

MNiSW od wielu lat dąży do umiędzynarodowienia dorobku polskiej nauki. Dotychczasowe wysiłki nie przyniosły istotnych rezultatów, gdyż stosuje się wadliwe instrumentarium. Ich przykładem jest program wspierania, w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki (moduł Uniwersalia), tłumaczeń  książek wydanych w języku polskim na języki kongresowe, głównie angielski. Reguły konkursu wymagają, by wnioskodawca nawiązał na etapie przygotowywania wniosku współpracę z renomowanym wydawnictwem zagranicznym. To błędne koło, bo wydawca zagraniczny…

Szczegóły

Uwagi i postulaty dotyczące projektów nowej Ustawy o szkolnictwie wyższym

Sporo uwagi poświęcono propozycjom zmiany ustroju Uczelni; wśród tychże postulatów znajduje się wiele rozwiązań zbliżonych do tych, które stosowane są w krajach Zachodu (w szczególności – w Stanach Zjednoczonych). Duża część z proponowanych rozwiązań ma charakter centralizacyjny. Wśród powodów konieczności zmiany ustroju wymienia się między innymi zjawisko nepotyzmu. Uważamy, że jakkolwiek zmiany są konieczne, to można zaproponować inne rozwiązanie: wzmocnienie władzy Senatu…

Szczegóły

Rekomendacje do ustawy – współpraca nauki z gospodarką

Należy poprawić mobilność pracowników nauki poprzez wprowadzenie gwarancji ponownego zatrudnienia na uczelni pracownika po zakończeniu projektu w przemyśle w którym był zatrudniony. Należy stworzyć mechanizmy zatrudnianie w nauce ludzi z doświadczeniem pracy w przemyśle. Należy zatrudniać w przemyśle ludzi z dorobkiem naukowym. Doktorantami mogą np. być pracownicy przedsiębiorstw, którzy zostają oddelegowani na 3 lata doktoratu na uczelnię i wracają potem do pracy w przedsiębiorstwie. Zalecane jest uruchamianie projektów tworzących bazę wiedzy…

Szczegóły

Współpraca międzynarodowa w ramach dużych zespołów badawczych

Uwagi wstępne   Obecny wysoki poziom polskiej fizyki zawdzięczamy niewątpliwie temu, że istniała wspaniała tradycja (Maria Skłodowska-Curie czy Marian Smoluchowski) oraz że  kilku wybitnych uczonych przeżyło drugą wojnę światową. Nasi mistrzowie publikowali prace w najlepszych zachodnich czasopismach i zachowali przedwojenne kontakty naukowe z bardzo dobrymi fizykami za Zachodzie. Pomimo komunizmu posyłali więc swoich najzdolniejszych uczniów na staże w dobrych ośrodkach badawczych za granicą. Patrząc na to z perspektywy…

Szczegóły

Zdiagnozowane problemy i rekomendacje Zespołu Rady NKN „Finansowanie nauki i szkolnictwa wyższego”

Zdiagnozowane problemy   Głównym problemem uczelni wyższych jest niedobór środków na finansowanie szkolnictwa wyższego i naukę oraz ich rozproszenie wynikające z nadmiernej liczby wyższych szkół różnych typów. Poziom jakości naukowej i dydaktycznej różnych uczelni wyższych jest tak zdecydowanie różny, iż wymaga profilowania uczelni. Brak zróżnicowania spowoduje znaczące dalsze obniżenie jakości badań naukowych i kształcenia na uczelniach wyższych.   Rekomendacje   Planowane zmiany dotyczące…

Szczegóły

Niezależne Ośrodki Badawcze (NOB)

Celem projektu Niezależnych Ośrodków Badawczych (NOB) jest wzmocnienie pozycji polskiej nauki na świecie. Na konferencjach NKN dużo dyskutuje się nad przyczynami niskiej aktywności polskich uczonych w ubieganiu się o granty Europejskiej Rady ds. Nauki (ERC). Biorąc pod uwagę, że ERC promuje najwybitniejszych w skali światowej uczonych, można się spodziewać, że reforma uwzględni tworzenie odpowiednich zachęt dla polskich badaczy, do ubiegania się o te najbardziej prestiżowe granty. Trudno…

Szczegóły

Problemy, pytania, rekomendacje – zróżnicowanie modeli uczelni i instytutów badawczych

Zdiagnozowane problemy Izomorfizm uczelni jest faktem (syndrom: „wszyscy zajmują się wszystkim”), Brak zróżnicowania misji uniemożliwia wyłonienie różnych typów uczelni, Konsolidacja uczelni jest procesem napotykającym na opór środowiska, Uczelnie zbyt małą uwagę przywiązują do tego, aby przekonać otoczenie o zasadności istnienia i służeniu społeczeństwu, Nadmierna kolegialność nie sprzyja sprawnemu zarządzaniu uczelniami, Istnieje pilna potrzeba burzenia barier pomiędzy strukturami organizacyjnymi uczelni/instytutów/katedr a także…

Szczegóły

Międzynarodowe Centra Warsztatów Naukowych

Sądzę, że dobrym krokiem w kierunku umiędzynarodowienia nauki w Polsce byłoby utworzenie kilku ośrodków, które prowizorycznie nazwałem MCWN.   Zadaniem Centrum byłaby organizacja jedno- lub dwu- tygodniowych spotkań typu warsztatowego w określonej dziedzinie nauki. Tematykę  spotkań proponują badacze z całego świata, którzy  organizują swoje środowisko, przygotowują program i  i zgłaszają projekt na zasadzie konkursowej.   Centrum musiałoby dostarczyć infrastrukturę (bazę hotelową, ale konferencyjne,…

Szczegóły

Koniec rejestracji na NKN!

Zainteresowanie Narodowym Kongresem Nauki przerosło nasze najśmielsze oczekiwania. Mimo iż znacznie zwiększyliśmy planowany wcześniej limit miejsc, limit ten został wyczerpany. Na rejestrację większej liczby osób nie pozwala pojemność obiektu. Jeśli pojawią się takie możliwości, rozważymy otwarcie dodatkowej  rejestracji na początku września. Będziemy o tym informować na naszej stronie i profilach społecznościowych. 19 i 20 września obrady Kongresu transmitować będziemy online na naszej stronie…

Szczegóły

Rekomendacje Grupy „Doskonałość naukowa” NKN dotyczące metod promowania doskonałości w nauce

WSTĘP Zadaniem Grupy tematycznej NKN Doskonałość naukowa było przedstawienie rekomendacji dotyczących metod promowania doskonałości naukowej w Polsce. Doskonałość w nauce jest bardzo trudna do zdefiniowania, a dodatkowe utrudnienie stanowią różnice pomiędzy dyscyplinami dotyczące specyfiki uprawiania nauki i publikowania wyników badań. Dlatego niezwykle trudno jest zaproponować podejście, które nie wzbudzi kontrowersji. Grupa postanowiła podejść do doskonałości naukowej w sposób pragmatyczny, definiując ją jako najwyższy…

Szczegóły