Podsumowanie panelu „Ustawa o szkolnictwie wyższym i nauce w oczach młodych naukowców”

Dla młodych badaczy zrzeszonych w Akademii Młodych Uczonych PAN szczególnie ważne jest zagadnienie tzw. „doskonałości naukowej”. Postanowiliśmy zatem w czasie prowadzonego przez nas panelu „Ustawa o szkolnictwie wyższym i nauce w oczach młodych naukowców” odpowiedzieć na pytanie, czy – z punktu widzenia reprezentowanej przez nas dziedziny wiedzy – projekt nowej ustawy wspiera poprawę jakości nauki w Polsce. Odnieśliśmy się do kluczowych naszym zdaniem kwestii, takich jak: umiędzynarodowienie…

Szczegóły

Nowe propozycje studiów – relacja mistrz uczeń, studia międzyobszarowe

Kolegium Międzyobszarowych Studiów Indywidualnych (MSI) to jedna z najciekawszych propozycji Uniwersytetu Wrocławskiego. Są to stacjonarne studia humanistyczne (I i II stopnia oraz pięcioletnie jednolite magisterskie, w zależności od kierunku, na którym student planuje uzyskanie dyplomu) nawiązujące do klasycznego schematu studiowania opartego na relacji mistrz-uczeń. Każdy student wybiera tutora i opracowuje indywidualny tok studiów, wybierając zajęcia z oferty wydziałów Uniwersytetu Wrocławskiego. Dzięki temu można równocześnie studiować np. dowolną filologię, ale również zagadnienia…

Szczegóły

Uwagi po Kongresie Nauki w Krakowie

Prof. Georg Winckler, przewodniczący panelu ekspertów „Peer Review of Poland under the Horizon 2020” przedstawił wykład w czasie Kongresu Nauki Polskiej w Krakowie. Rozpoczął od statystyk cytowań, które są dla nas niekorzystne, podobnie jak dla większości państw postkomunistycznych (tylko Czechy mają wyższe notowania). Dopiero na jednym z ostatnich slajdów pokazał jak niewyobrażalnie niskie są nakłady na kształcenie studentów w Polsce w porównaniu z państwami Unii. Przedstawiony…

Szczegóły

To jest nasza wspólna ustawa – Narodowy Kongres Nauki za nami

Zakończył się Narodowy Kongres Nauki, najważniejsze od wielu lat wydarzenie związane z nauką i szkolnictwem wyższym w Polsce. Najistotniejszym punktem Kongresu było zaprezentowanie przez Wicepremiera, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosława Gowina najważniejszych rozwiązań nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, następnie przez dwa dni trwały dyskusje nad poszczególnymi obszarami przedstawionego projektu. Premier Jarosław Gowin zwrócił się do całego środowiska akademickiego z prośbą o nadsyłanie opinii o zapisach projektu…

Szczegóły

Postulat i informacja w sprawie działalności polskich wydawców w światowym obiegu i dystrybucji książek naukowych

MNiSW od wielu lat dąży do umiędzynarodowienia dorobku polskiej nauki. Dotychczasowe wysiłki nie przyniosły istotnych rezultatów, gdyż stosuje się wadliwe instrumentarium. Ich przykładem jest program wspierania, w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki (moduł Uniwersalia), tłumaczeń  książek wydanych w języku polskim na języki kongresowe, głównie angielski. Reguły konkursu wymagają, by wnioskodawca nawiązał na etapie przygotowywania wniosku współpracę z renomowanym wydawnictwem zagranicznym. To błędne koło, bo wydawca zagraniczny…

Szczegóły

Uwagi i postulaty dotyczące projektów nowej Ustawy o szkolnictwie wyższym

Sporo uwagi poświęcono propozycjom zmiany ustroju Uczelni; wśród tychże postulatów znajduje się wiele rozwiązań zbliżonych do tych, które stosowane są w krajach Zachodu (w szczególności – w Stanach Zjednoczonych). Duża część z proponowanych rozwiązań ma charakter centralizacyjny. Wśród powodów konieczności zmiany ustroju wymienia się między innymi zjawisko nepotyzmu. Uważamy, że jakkolwiek zmiany są konieczne, to można zaproponować inne rozwiązanie: wzmocnienie władzy Senatu…

Szczegóły

Rekomendacje do ustawy – współpraca nauki z gospodarką

Należy poprawić mobilność pracowników nauki poprzez wprowadzenie gwarancji ponownego zatrudnienia na uczelni pracownika po zakończeniu projektu w przemyśle w którym był zatrudniony. Należy stworzyć mechanizmy zatrudnianie w nauce ludzi z doświadczeniem pracy w przemyśle. Należy zatrudniać w przemyśle ludzi z dorobkiem naukowym. Doktorantami mogą np. być pracownicy przedsiębiorstw, którzy zostają oddelegowani na 3 lata doktoratu na uczelnię i wracają potem do pracy w przedsiębiorstwie. Zalecane jest uruchamianie projektów tworzących bazę wiedzy dla…

Szczegóły

Współpraca międzynarodowa w ramach dużych zespołów badawczych

Uwagi wstępne   Obecny wysoki poziom polskiej fizyki zawdzięczamy niewątpliwie temu, że istniała wspaniała tradycja (Maria Skłodowska-Curie czy Marian Smoluchowski) oraz że  kilku wybitnych uczonych przeżyło drugą wojnę światową. Nasi mistrzowie publikowali prace w najlepszych zachodnich czasopismach i zachowali przedwojenne kontakty naukowe z bardzo dobrymi fizykami za Zachodzie. Pomimo komunizmu posyłali więc swoich najzdolniejszych uczniów na staże w dobrych ośrodkach badawczych za granicą. Patrząc na to z perspektywy fizyka cząstek,…

Szczegóły

Zdiagnozowane problemy i rekomendacje Zespołu Rady NKN „Finansowanie nauki i szkolnictwa wyższego”

Zdiagnozowane problemy   Głównym problemem uczelni wyższych jest niedobór środków na finansowanie szkolnictwa wyższego i naukę oraz ich rozproszenie wynikające z nadmiernej liczby wyższych szkół różnych typów. Poziom jakości naukowej i dydaktycznej różnych uczelni wyższych jest tak zdecydowanie różny, iż wymaga profilowania uczelni. Brak zróżnicowania spowoduje znaczące dalsze obniżenie jakości badań naukowych i kształcenia na uczelniach wyższych.   Rekomendacje   Planowane zmiany dotyczące…

Szczegóły

Niezależne Ośrodki Badawcze (NOB)

Celem projektu Niezależnych Ośrodków Badawczych (NOB) jest wzmocnienie pozycji polskiej nauki na świecie. Na konferencjach NKN dużo dyskutuje się nad przyczynami niskiej aktywności polskich uczonych w ubieganiu się o granty Europejskiej Rady ds. Nauki (ERC). Biorąc pod uwagę, że ERC promuje najwybitniejszych w skali światowej uczonych, można się spodziewać, że reforma uwzględni tworzenie odpowiednich zachęt dla polskich badaczy, do ubiegania się o te najbardziej prestiżowe granty. Trudno…

Szczegóły