Publiczne – niepubliczne, państwowe- prywatne w świetle dyskusji nad projektem ustawy 2.0

Kształt ustawy 2.0 zbliża się do ostatecznej postaci. W biurach Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego algorytmy dyskusji przekuwa się w kody prawnicze. Choć może dawno zostały już przekute? (patrz dyskusja)  Następuje coraz większa polaryzacja stanowisk: opcje neoliberalne walczą z wersjami bardziej socjalnymi, czy więcej korporacjonizmu i uniwersytetu „przedsiębiorczego” , czy więcej „social fairness”, czy więcej niepublicznego publicznego czy publicznego, prywatnego czy państwowego? Jestem Przewodniczącą Polskiego Stowarzyszenia…

Szczegóły

Czy nowy algorytm sprzyja budowaniu doskonałości naukowej i jakości dydaktycznej?  Ocena głównych parametrów algorytmu. 

W nowym algorytmie wprowadzono dwa nowe wskaźniki, a mianowicie wskaźnik potencjału naukowego oraz wskaźnik dostępności dydaktycznej. Niezależnie od swoich poważnych wad konstrukcyjnych, o czym niżej, wskaźniki te premiują uczelnie posiadające wyższą rangę naukową oraz odpowiednio dużą liczbę kadry w stosunku do liczby studentów.   Skutki działania nowego algorytmu. W wyniku działania nowego algorytmu w roku 2017 nastąpiło nagłe i wyraźne przesunięcie środków z dotacji podstawowej do kilku wielkich…

Szczegóły

Federalizacja uczelni – między fuzją a izolacją

Obecne rozwiązania prawne dotyczące mechanizmów łączenia potencjałów uczelni nie wyczerpują wszystkich możliwości stymulowania podejmowanie przez nie realnej i efektywnej współpracy. W aktualnym stanie prawnym mogą one bowiem albo dokonać pełnego i bezwarunkowego połączenia (co w wielu wypadkach oznaczałoby nieakceptowalne dla poszczególnych środowisk akademickich zakończenie istnienia uczelni o ugruntowanej tradycji i bogatej historii) albo na stosunkowo luźnych związkach i porozumieniach zawieranych ad hoc i wymagających za każdym razem opracowywania niemalże od zera…

Szczegóły

NKN Warszawa – koniec rejestracji

Z powodu wyczerpania limitu miejsc zakończyliśmy rejestrację uczestników na konferencję programową Narodowego Kongresu Nauki w Warszawie. 19 i 20 czerwca w gmachu Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie przedstawiciele środowiska akademickiego dyskutować będą o ustroju i zarządzaniu w szkolnictwie wyższym. Debatę na te fundamentalne tematy dla nowego ładu w nauce i szkolnictwie wyższym wprowadzanego przez Ustawę 2.0 śledzić będzie można online na żywo na naszej stronie głównej, a zarejestrowany materiał będzie później dostępny…

Szczegóły

Rekomendacje dotyczące wybranych zagadnień sfery governance[1]

Wprowadzenie W Polsce obowiązuje zasada, zgodnie z którą sprawy dotyczące szkolnictwa wyższego są regulowane w osobnym akcie ustawowym a inne zagadnienia dotyczące m.in. finansowania badań naukowych, kategoryzacji jednostek naukowych oraz stopni i tytułów naukowych powinny zostać uregulowane w innym(ych) akcie(tach) prawnym(ych). Zasada ta może ulec zmianie tylko pod warunkiem radykalnego ograniczenia kwestii uregulowanych w nowej ustawie. Przejrzystość i spójność legislacyjna powinny być traktowane priorytetowo. Opracowanie to ma charakter…

Szczegóły

NKN Warszawa, zaczynamy rejestrację

Rozpoczęła się rejestracja na ostatnią z dziewięciu konferencji programowych narodowego Kongresu Nauki. Konferencja pod tytułem „Ustrój i zarządzanie w szkolnictwie wyższym odbędzie się 19 i 20 czerwca w gmachu Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. Formularz rejestracyjny i program konferencji. Dwudniowe spotkanie poświęcone będzie omówieniu kwestii optymalnego systemu zarządzania różnego typu uczelniami wyższymi w Polsce. Jest to kluczowe zagadnienie dla powodzenia zmian jakie zostaną zainicjowane Ustawą 2.0. Wspólnie…

Szczegóły

O mobilności naukowców jeszcze słów kilka

W ostatnich tygodniach uczestniczyłem w kilku spotkaniach/seminariach, w czasie których poruszano kwestie mobilności naukowców zarówno w wymiarze krajowym, jak i zagranicznym. Dyskusja w ich ramach dotyczyła głównie wskazania obligatoryjności mobilności przy ocenie postępów na drodze kariery naukowej oraz „drenażu mózgów” jaki może być efektem wymuszania mobilności. Zagadnienia te zostały także poruszone w bardzo dobrym dokumencie pt. „Ekspertyza Mobilności Polskich Uczonych”, przygotowanym w 2015 roku przez zespół młodych uczonych…

Szczegóły

Konferencja NKN w Łodzi zakończona

W Łodzi zakończyliśmy ósmą konferencję programową Narodowego Kongresu Nauki. Była to wyjątkowa konferencja, po raz pierwszy w organizację włączyła się cała społeczność akademicka dużego ośrodka; wszystkie sześć łódzkich uczelni publicznych (na zdjęciu sześciu rektorów z wicepremierem Jarosławem Gowinem i podsekretarz stanu w MNiSW Teresą Czerwińską). W Łodzi rozmawialiśmy o finansach, najwięcej uwagi poświęcono poszukiwaniu parametrów, poprzez które można byłoby ocenić i nagrodzić wyższym finansowaniem doskonałość w każdej…

Szczegóły

O transparentności finansowania uczelni

Debata nad doskonaleniem systemu szkolnictwa wyższego trwająca od roku jest przedsięwzięciem bez precedensu. Część środowiska akademickiego aktywnie w niej uczestniczy, część przygląda się z boku, a część liczy na to, że przeczeka, gdyż nie takie burze już przeżyła. Pojawiają się pytania, czy to, co się dzieje wokół szkolnictwa wyższego jest grą polityków o z góry znanym wyniku, czy toczy się na serio. Moim zdaniem wszystko wskazuje na to, że w najbliższym roku akademickim…

Szczegóły

Współpraca między nauką/szkolnictwem wyższym a otoczeniem gospodarczym – bariery i propozycje rozwiązań

Uważamy, że największą barierą w rozwoju współpracy polskich uczelni z otoczeniem społeczno-gospodarczym jest aktualny model kariery pracowników uczelni. Dlatego postulujemy wprowadzenie do modelu kariery pracowników uczelni odrębnej ścieżki rozwoju oraz awansu dla osób, które: przygotowują merytorycznie, pozyskują finansowanie oraz realizują projekty badawczo-rozwojowe oraz wdrożeniowe we współpracy z przemysłem; prowadzą badania aplikacyjne nad technologiami/rozwiązaniami o wysokim potencjale komercjalizacji potwierdzonym zainteresowaniem konkretnych partnerów biznesowych; rozwijają technologie/rozwiązania w ramach spółek…

Szczegóły