Rekomendacje dotyczące wybranych zagadnień sfery governance[1]

Wprowadzenie W Polsce obowiązuje zasada, zgodnie z którą sprawy dotyczące szkolnictwa wyższego są regulowane w osobnym akcie ustawowym a inne zagadnienia dotyczące m.in. finansowania badań naukowych, kategoryzacji jednostek naukowych oraz stopni i tytułów naukowych powinny zostać uregulowane w innym(ych) akcie(tach) prawnym(ych). Zasada ta może ulec zmianie tylko pod warunkiem radykalnego ograniczenia kwestii uregulowanych w nowej ustawie. Przejrzystość i spójność legislacyjna powinny być traktowane priorytetowo. Opracowanie to ma…

Szczegóły

NKN Warszawa, zaczynamy rejestrację

Rozpoczęła się rejestracja na ostatnią z dziewięciu konferencji programowych narodowego Kongresu Nauki. Konferencja pod tytułem „Ustrój i zarządzanie w szkolnictwie wyższym odbędzie się 19 i 20 czerwca w gmachu Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. Formularz rejestracyjny i program konferencji. Dwudniowe spotkanie poświęcone będzie omówieniu kwestii optymalnego systemu zarządzania różnego typu uczelniami wyższymi w Polsce. Jest to kluczowe zagadnienie dla powodzenia zmian jakie zostaną zainicjowane Ustawą 2.0. Wspólnie…

Szczegóły

O mobilności naukowców jeszcze słów kilka

W ostatnich tygodniach uczestniczyłem w kilku spotkaniach/seminariach, w czasie których poruszano kwestie mobilności naukowców zarówno w wymiarze krajowym, jak i zagranicznym. Dyskusja w ich ramach dotyczyła głównie wskazania obligatoryjności mobilności przy ocenie postępów na drodze kariery naukowej oraz „drenażu mózgów” jaki może być efektem wymuszania mobilności. Zagadnienia te zostały także poruszone w bardzo dobrym dokumencie pt. „Ekspertyza Mobilności Polskich Uczonych”, przygotowanym w 2015 roku przez zespół młodych uczonych…

Szczegóły

Konferencja NKN w Łodzi zakończona

W Łodzi zakończyliśmy ósmą konferencję programową Narodowego Kongresu Nauki. Była to wyjątkowa konferencja, po raz pierwszy w organizację włączyła się cała społeczność akademicka dużego ośrodka; wszystkie sześć łódzkich uczelni publicznych (na zdjęciu sześciu rektorów z wicepremierem Jarosławem Gowinem i podsekretarz stanu w MNiSW Teresą Czerwińską). W Łodzi rozmawialiśmy o finansach, najwięcej uwagi poświęcono poszukiwaniu parametrów, poprzez które można byłoby ocenić i nagrodzić wyższym finansowaniem doskonałość w każdej…

Szczegóły

O transparentności finansowania uczelni

Debata nad doskonaleniem systemu szkolnictwa wyższego trwająca od roku jest przedsięwzięciem bez precedensu. Część środowiska akademickiego aktywnie w niej uczestniczy, część przygląda się z boku, a część liczy na to, że przeczeka, gdyż nie takie burze już przeżyła. Pojawiają się pytania, czy to, co się dzieje wokół szkolnictwa wyższego jest grą polityków o z góry znanym wyniku, czy toczy się na serio. Moim zdaniem wszystko wskazuje na to, że w najbliższym roku…

Szczegóły

Współpraca między nauką/szkolnictwem wyższym a otoczeniem gospodarczym – bariery i propozycje rozwiązań

Uważamy, że największą barierą w rozwoju współpracy polskich uczelni z otoczeniem społeczno-gospodarczym jest aktualny model kariery pracowników uczelni. Dlatego postulujemy wprowadzenie do modelu kariery pracowników uczelni odrębnej ścieżki rozwoju oraz awansu dla osób, które: przygotowują merytorycznie, pozyskują finansowanie oraz realizują projekty badawczo-rozwojowe oraz wdrożeniowe we współpracy z przemysłem; prowadzą badania aplikacyjne nad technologiami/rozwiązaniami o wysokim potencjale komercjalizacji potwierdzonym zainteresowaniem konkretnych partnerów biznesowych; rozwijają technologie/rozwiązania w ramach spółek…

Szczegóły

Staże podoktorskie – brakujące ogniwo

Zastanawiając się nad modelem kariery naukowej wiele miejsce poświęcono dyskusji nad doktoratami i habilitacjami, formułując różne kryteria awansu. Jednym z nich jest kwestia mobilności młodych naukowców po doktoracie, rozumiana na całym świecie jako postdoctoral training czyli staży podoktorskich. Ożywione dyskusje nad mobilnością młodej kadry naukowej, które miały miejsce podczas konferencji w Katowicach, prowadzone były głównie w aspekcie awansu naukowego do kolejnego stopnia naukowego w naszym systemie…

Szczegóły

Łódź – koniec rejestracji

Zakończyliśmy rejestrację na konferencję programową NKN w Łodzi „Finansowanie nauki i szkolnictwa wyższego”. Limit wolnych miejsc został wyczerpany mimo iż organizatorzy przygotowali ich ponad 600 – najwięcej do tej pory. Pytania w sprawie konferencji proszę kierować na adres: nknlodz@info.p.lodz.pl. Konferencję będzie można oglądać na żywo na naszej stronie głównej. Zarejestrowane  wystąpienia zostaną później umieszczone na podstronie konferencji łódzkiej.

Model kariery naukowej według Obywateli Nauki – ścieżka dydaktyczna

W dyskusji wokół założeń do Ustawy 2.0 pojawiła się propozycja zróżnicowania ścieżek kariery nauczyciela akademickiego i dowartościowania ścieżki dydaktycznej. Obywatele Nauki popierają gorąco ten projekt z kilku powodów: przede wszystkim w dzisiejszym systemie nastawionym przede wszystkim na osiągnięcia naukowe dydaktyka jest coraz częściej traktowana przez pracowników uczelni jako uciążliwy dodatek do badań (z których przede wszystkim są rozliczani). W oczywisty sposób nie sprzyja to jakości tejże dydaktyki,…

Szczegóły

Dywersyfikacja szkolnictwa wyższego – ministerialne fiat czy ekonomiczna racjonalność uczelni?

Wyodrębnienie uczelni badawczych, badawczo-dydaktycznych i dydaktycznych jest rozważane jako jeden z fundamentów ustawy 2.0. Może jednocześnie okazać się jej najbardziej kontrowersyjnym i zapalnym elementem. Stwarza bowiem ryzyko rozognienia aspiracji i emocji nie tylko wielu ośrodków akademickich, lecz także regionów i reprezentujących je środowisk polityczno-administracyjnych. W wielu miejscach Polski wykluczenie działających tam uniwersytetów z grona uczelni badawczych może zostać – i zapewne zostanie – odczytane jako…

Szczegóły