Kilka uwag przed konferencją w Gdańsku

Program konferencji w Gdańsku jest już znany, w związku z tym sądzę, że możemy już podzielić się uwagami na jego temat. Pierwszą kwestią, jaką chciałabym poruszyć, jest sprawa nazw poszczególnych planowanych typów uczelni, które są nielogiczne z językowego punktu widzenia oraz niosą ze sobą niepokojące treści. Uczelnia badawcza Określenie „uczelnia” zawiera w sobie obydwa znaczenia: odnoszące się do uczenia (nazwa) oraz prowadzenia badań naukowych. Obydwie te…

Szczegóły

Ustrój i zarządzanie w szkolnictwie wyższym

CZĘŚĆ I: MODEL USTROJOWY UCZELNI I JEJ ORGANY[1] MODEL USTROJOWY UCZELNI[2] Nie ma uzasadnienia dla zmian w przepisach ogólnych określających i regulujących ustrój uczelni jako zakładu administracyjnego, bez względu na publiczny albo niepubliczny jej charakter. Uczelnia publiczna powinna pozostawać państwową osobą prawną, działającą jednak na podstawie Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym (jako lex specialis) zapewniającej autonomię instytucjonalną w określonym zakresie zgodnie z Art. 70 ust.5 Konstytucji…

Szczegóły

O wymuszonej mobilności słów kilka od najstarszego młodego naukowca

Prof. dr hab. Dariusz Jemielniak[1]   W projektach Ustawy 2.0 i w dyskursie publicznym[2] pojawia się pomysł, aby dla młodych osób uprawiających naukę wprowadzić stanowczy obowiązek mobilności po doktoracie. Idea ta znalazła także ostatnio poparcie w opinii Komitetu Polityki Naukowej z dnia 10 kwietnia 2017[3], w której przeczytać można, że „stałe zatrudnienie na stanowisku naukowodydaktycznym po doktoracie powinno wymagać co najmniej dwuletniego stażu w innej uczelni bądź…

Szczegóły

Koniec rejestracji na konferencję NKN w Gdańsku

Z powodu wyczerpania limitu miejsc zamykamy zapisy na konferencję programową Narodowego Kongresu Nauki „Zróżnicowanie modeli uczelni i instytucji badawczych – kierunek i instrumenty zmian” która odbędzie się na Politechnice Gdańskiej 26 i 27 kwietnia. Pytania w sprawie konferencji można kierować do organizatorów na adres nkngdansk@pg.gda.pl . Zapraszamy do oglądania transmisji online z tego wydarzenia, którą prowadzić będziemy na naszej stronie głównej. Po wydarzeniu film z rejestracją obrad dostępny będzie na podstronie…

Szczegóły

Podział czy konsolidacja?

Przed nami kolejna, ważna konferencja dotycząca zróżnicowania modeli uczelni i instytucji badawczych w Polsce. Trwające debaty jak i prace nad projektem nowej ustawy (Ustawa 2.0) mają na celu m. in. stworzenie warunków umożliwiających wprowadzenie polskiej nauki do światowej czołówki. Według proponowanych rozwiązań, ma się do tego przyczynić zmiana charakteru obecnych uczelni i podział na badawcze, badawczo-dydaktyczne i dydaktyczne. W światowych czołówkach wyraźnie dominują uniwersytety czyli instytucje prowadzące…

Szczegóły

Nauka motorem gospodarki

Czy nauka może i powinna być motorem gospodarki? Czy w Polsce obecnie spełnia taką rolę?   Aby odpowiedzieć na te pytania, należy określić, czego gospodarka potrzebuje od nauki, oraz jak dzisiaj zaspakajane są potrzeby gospodarki w sferze rozwoju i szukania nowych technologii. Współczesna gospodarka to gospodarka oparta na wiedzy, im więcej będziemy wiedzieli o procesach realizowanych w firmach, tym lepiej będziemy je kształtować i więcej mieć  z nich korzyści.…

Szczegóły

Reforma nauki, innowacje i otwarte repozytoria danych eksperymentalnych

Od kilku miesięcy środowisko naukowe oraz Rada Kongresu Nauki Polskiej dyskutują nad nową Ustawą 2.0, która ma poprawić  sytuację w efektywności badań naukowych, procesów dydaktycznych i umiędzynarodowienia. Swoją opinię dotyczącą różnych aspektów Ustawy przedstawiłam w czasie zebrań Rady Kongresu Nauki Polskiej oraz na stronach Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W największym skrócie opinię tę można podsumować następująco: Głównym problemem uczelni wyższych (publicznych, niepublicznych, zawodowych) jest…

Szczegóły

Zaczynamy rejestrację na konferencję w Gdańsku

Rozpoczynamy rejestrację na kolejna konferencję programową NKN ” Zróżnicowanie modeli uczelni i instytucji badawczych – kierunek i instrumenty zmian” która odbędzie się na Politechnice Gdańskiej 26 i 27 kwietnia. Formularz zgłoszeniowy, program i informacje logistyczne Najważniejszym tematem dyskusji będzie pomysł zróżnicowania uczelni, a szczególnie, czy i jak należy wyodrębnić grupę uczelni wiodących, które byłyby oparte na wysoce selektywnym naborze studentów, wyższych wymaganiach wobec kadry naukowo-dydaktycznej, inaczej…

Szczegóły

Komentarz do projektów założeń do Ustawy 2.0

Prezentacje trzech projektów założeń do Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym, które odbyły się w auli Politechniki Warszawskiej w dniu 1 marca 2017, w zasadzie potwierdziły pierwsze odczucia (po spotkaniu w FNP w dniu 10 stycznia b.r.)  jaki kierunek, moim zdaniem, powinny obrać prace przy formułowaniu docelowej postaci Ustawy. Konieczność zahamowania, a najlepiej zmniejszenia, dystansu jaki dzieli dobre szkoły wyższe na świecie od poziomu nauki i szkolnictwa w Polsce,…

Szczegóły

Biblioteki 2.0

W ostatnich latach baza infrastruktury badawczej w polskich instytucjach naukowych uległa bezprecedensowej poprawie. Radość z tej znaczącej zmiany warunków pracy nie stała się jednak udziałem humanistów. A przecież humaniści również mają swoje laboratoria. Bez wątpienia są nimi biblioteki. Strumień pieniędzy na poprawę bazy naukowej konsekwentnie omija księgozbiory, które są i na długo jeszcze pozostaną głównym warsztatem pracy humanistów. Inwestowanie w zasoby cyfrowe jest bardzo…

Szczegóły