Nauka motorem gospodarki

Czy nauka może i powinna być motorem gospodarki? Czy w Polsce obecnie spełnia taką rolę?   Aby odpowiedzieć na te pytania, należy określić, czego gospodarka potrzebuje od nauki, oraz jak dzisiaj zaspakajane są potrzeby gospodarki w sferze rozwoju i szukania nowych technologii. Współczesna gospodarka to gospodarka oparta na wiedzy, im więcej będziemy wiedzieli o procesach realizowanych w firmach, tym lepiej będziemy je kształtować i więcej mieć  z nich korzyści.…

Szczegóły

Reforma nauki, innowacje i otwarte repozytoria danych eksperymentalnych

Od kilku miesięcy środowisko naukowe oraz Rada Kongresu Nauki Polskiej dyskutują nad nową Ustawą 2.0, która ma poprawić  sytuację w efektywności badań naukowych, procesów dydaktycznych i umiędzynarodowienia. Swoją opinię dotyczącą różnych aspektów Ustawy przedstawiłam w czasie zebrań Rady Kongresu Nauki Polskiej oraz na stronach Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W największym skrócie opinię tę można podsumować następująco: Głównym problemem uczelni wyższych (publicznych, niepublicznych, zawodowych) jest…

Szczegóły

Zaczynamy rejestrację na konferencję w Gdańsku

Rozpoczynamy rejestrację na kolejna konferencję programową NKN ” Zróżnicowanie modeli uczelni i instytucji badawczych – kierunek i instrumenty zmian” która odbędzie się na Politechnice Gdańskiej 26 i 27 kwietnia. Formularz zgłoszeniowy, program i informacje logistyczne Najważniejszym tematem dyskusji będzie pomysł zróżnicowania uczelni, a szczególnie, czy i jak należy wyodrębnić grupę uczelni wiodących, które byłyby oparte na wysoce selektywnym naborze studentów, wyższych wymaganiach wobec kadry naukowo-dydaktycznej, inaczej…

Szczegóły

Komentarz do projektów założeń do Ustawy 2.0

Prezentacje trzech projektów założeń do Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym, które odbyły się w auli Politechniki Warszawskiej w dniu 1 marca 2017, w zasadzie potwierdziły pierwsze odczucia (po spotkaniu w FNP w dniu 10 stycznia b.r.)  jaki kierunek, moim zdaniem, powinny obrać prace przy formułowaniu docelowej postaci Ustawy. Konieczność zahamowania, a najlepiej zmniejszenia, dystansu jaki dzieli dobre szkoły wyższe na świecie od poziomu nauki i szkolnictwa w Polsce,…

Szczegóły

Biblioteki 2.0

W ostatnich latach baza infrastruktury badawczej w polskich instytucjach naukowych uległa bezprecedensowej poprawie. Radość z tej znaczącej zmiany warunków pracy nie stała się jednak udziałem humanistów. A przecież humaniści również mają swoje laboratoria. Bez wątpienia są nimi biblioteki. Strumień pieniędzy na poprawę bazy naukowej konsekwentnie omija księgozbiory, które są i na długo jeszcze pozostaną głównym warsztatem pracy humanistów. Inwestowanie w zasoby cyfrowe jest bardzo…

Szczegóły

Koniec rejestracji na konferencję NKN w Lublinie

Z powodu wyczerpania limitu miejsc zakończyła się rejestracja na Konferencję Programową Narodowego Kongresu Nauki „Doskonałość edukacji akademickiej – jak przeorientować uczelnie na jakość kształcenia”, która odbędzie się 29 i 39 marca na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Obrady konferencji śledzić będzie można dzięki relacji online na naszej stronie głównej.

W razie dodatkowych pytań można kontaktować się z organizatorami w Lublinie wysyłając mail na adres nkn_lublin@kul.lublin.pl.

Więcej niż tylko autonomia

Jak wybierać rektora? Jakie rektor powinien mieć uprawnienia? Jak wprowadzać zmiany, żeby nie antagonizować środowiska? Opublikowanie trzech projektów założeń do nowej ustawy, która będzie regulowała funkcjonowanie systemu nauki oraz szkolnictwa wyższego (tzw. Ustawa 2.0), skłania do przemyśleń na temat zawartych tam pomysłów. Moją intencją nie jest jednak ich recenzowanie, tylko próba poszukiwania kompromisowych rozwiązań, które z jednej strony stanowiłyby ważną zmianę umożliwiającą poprawę funkcjonowania…

Szczegóły

Misją uczelni jest uczyć

Traktowanie badań naukowych w uczelniach wyższych jako pracy usługowej dla gospodarki (bo cóż innego mogą mieć na myśli propagatorzy badań “zamawianych” przez przemysł) można tylko (najbardziej łagodnie) zakwalifikować jako nieporozumienie. Myśl, że nauka stanie się “kołem zamachowym” gospodarki jest piramidalną bzdurą. Mam wrażenie, że  w przedstawionych projektach założeń do ustawy2.0,  sprawy związane z kształceniem studentów są spychane na margines i traktowane z pewną nonszalancją.  Już w proponowanym nazewnictwie …

Szczegóły

Uwagi ogólne do propozycji projektów Ustawy 2.0

Całość projektów wyraźnie traktuje uczelnie jak przedsiębiorstwa o masie upadłościowej. Truizmem jest stwierdzenie, iż reforma szkolnictwa wyższego jest dziełem niezwykle skomplikowanym i związanym z wieloma dziedzinami życia społecznego, w tym z różnymi sektorami prawa. Wystarczy przywołać podnoszone w dyskusjach, a nie ujęte chyba w projektach zagadnienie zwalniania zatrudnionych pracowników uczelni, nie wypełniających zleconych im zadań, a chronionych prawem pracy. Pokazuje to, że jednym z poziomów dyskusji i zmian…

Szczegóły

Doskonałość kształcenia – zaczynamy rejestrację!

Poprawa kształcenia to najistotniejsza część reformy szkolnictwa wyższego. To własnie będzie tematem kolejnej Konferencji Programowej NKN „Doskonałość edukacji akademickiej – jak przeorientować uczelnie na jakość kształcenia?”, która odbędzie się w Lublinie 29-30 marca. Formularz zgłoszeniowy Kształceniem na poziomie wyższym objęto w Polsce niemal połowę kolejnych roczników młodzieży. „Drugą stroną medalu” jest jednak powszechnie dostrzegana inflacja dyplomów i obniżenie ich znaczenia dla pracodawców. Środki…

Szczegóły