Uwagi dotyczące parametrów algorytmu wyłaniania uczelni flagowych

Założenia W przypadku wejścia w życie pomysłu wyłonienia w Polsce tzw. „uczelni flagowych”, które swoim poziomem przede wszystkim badań naukowych, ale także dydaktyki stanowiłyby uznaną czołówkę i wzór dla innych instytucji sektora nauki i edukacji, niezbędne będzie ustalenie kryteriów ich wyłaniania. Niniejszy dokument stanowi propozycję pewnego sposobu podejścia do wyłonienia uczelni flagowych oraz listę (zapewne niekompletną) kryteriów, które mogłyby zostać wykorzystane w tej procedurze, wraz…

Szczegóły

Materiał do dyskusji: wyłanianie uniwersytetów badawczych

Zespół Rektorski  Uniwersytetu Warszawskiego Jednym z tematów prac Narodowego Kongresu Nauki, który w drodze szerokiej dyskusji środowiskowej ma doprowadzić do powstania nowej ustawy regulującej kwestie szkolnictwa wyższego i nauki, jest wyłanianie uniwersytetów badawczych. Bez rozstrzygania o konieczności podziału uczelni na różne typy, w poniższym tekście zaprezentowano koncepcję zasad i warunków, które mogłyby być wzięte pod uwagę przy projektowaniu nowego aktu prawnego. Poniższe propozycje odwołują się do doświadczeń…

Szczegóły

Obywatele Nauki o przyszłym ustroju uczelni

Reforma systemu szkolnictwa wyższego ma stworzyć ramy prawne funkcjonowania uczelni, pozwalające lepiej wypełniać ich zadania. Kluczowe jest, by ustawa zapewniała autonomię prowadzenia badań i dydaktyki oraz umożliwiała zróżnicowanie wewnętrznych zasad funkcjonowania uczelni. Postulujemy zatem, by nowy ustrój funkcjonowania szkolnictwa wyższego uwzględniał następujące elementy.   Ustawa powinna normować funkcjonowanie uczelni na możliwie największym stopniu ogólności, zapewniając możliwość ustrojowych i strukturalnych odmienności uczelni.…

Szczegóły

Kilka uwag przed konferencją w Gdańsku

Program konferencji w Gdańsku jest już znany, w związku z tym sądzę, że możemy już podzielić się uwagami na jego temat. Pierwszą kwestią, jaką chciałabym poruszyć, jest sprawa nazw poszczególnych planowanych typów uczelni, które są nielogiczne z językowego punktu widzenia oraz niosą ze sobą niepokojące treści. Uczelnia badawcza Określenie „uczelnia” zawiera w sobie obydwa znaczenia: odnoszące się do uczenia (nazwa) oraz prowadzenia badań naukowych. Obydwie te…

Szczegóły

Ustrój i zarządzanie w szkolnictwie wyższym

CZĘŚĆ I: MODEL USTROJOWY UCZELNI I JEJ ORGANY[1] MODEL USTROJOWY UCZELNI[2] Nie ma uzasadnienia dla zmian w przepisach ogólnych określających i regulujących ustrój uczelni jako zakładu administracyjnego, bez względu na publiczny albo niepubliczny jej charakter. Uczelnia publiczna powinna pozostawać państwową osobą prawną, działającą jednak na podstawie Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym (jako lex specialis) zapewniającej autonomię instytucjonalną w określonym zakresie zgodnie z Art. 70 ust.5 Konstytucji…

Szczegóły

O wymuszonej mobilności słów kilka od najstarszego młodego naukowca

Prof. dr hab. Dariusz Jemielniak[1]   W projektach Ustawy 2.0 i w dyskursie publicznym[2] pojawia się pomysł, aby dla młodych osób uprawiających naukę wprowadzić stanowczy obowiązek mobilności po doktoracie. Idea ta znalazła także ostatnio poparcie w opinii Komitetu Polityki Naukowej z dnia 10 kwietnia 2017[3], w której przeczytać można, że „stałe zatrudnienie na stanowisku naukowodydaktycznym po doktoracie powinno wymagać co najmniej dwuletniego stażu w innej uczelni bądź jednostce badawczej”.…

Szczegóły

Koniec rejestracji na konferencję NKN w Gdańsku

Z powodu wyczerpania limitu miejsc zamykamy zapisy na konferencję programową Narodowego Kongresu Nauki „Zróżnicowanie modeli uczelni i instytucji badawczych – kierunek i instrumenty zmian” która odbędzie się na Politechnice Gdańskiej 26 i 27 kwietnia. Pytania w sprawie konferencji można kierować do organizatorów na adres nkngdansk@pg.gda.pl . Zapraszamy do oglądania transmisji online z tego wydarzenia, którą prowadzić będziemy na naszej stronie głównej. Po wydarzeniu film z rejestracją obrad dostępny będzie na podstronie…

Szczegóły

Podział czy konsolidacja?

Przed nami kolejna, ważna konferencja dotycząca zróżnicowania modeli uczelni i instytucji badawczych w Polsce. Trwające debaty jak i prace nad projektem nowej ustawy (Ustawa 2.0) mają na celu m. in. stworzenie warunków umożliwiających wprowadzenie polskiej nauki do światowej czołówki. Według proponowanych rozwiązań, ma się do tego przyczynić zmiana charakteru obecnych uczelni i podział na badawcze, badawczo-dydaktyczne i dydaktyczne. W światowych czołówkach wyraźnie dominują uniwersytety czyli instytucje prowadzące…

Szczegóły

Nauka motorem gospodarki

Czy nauka może i powinna być motorem gospodarki? Czy w Polsce obecnie spełnia taką rolę?   Aby odpowiedzieć na te pytania, należy określić, czego gospodarka potrzebuje od nauki, oraz jak dzisiaj zaspakajane są potrzeby gospodarki w sferze rozwoju i szukania nowych technologii. Współczesna gospodarka to gospodarka oparta na wiedzy, im więcej będziemy wiedzieli o procesach realizowanych w firmach, tym lepiej będziemy je kształtować i więcej mieć  z nich korzyści.…

Szczegóły

Reforma nauki, innowacje i otwarte repozytoria danych eksperymentalnych

Od kilku miesięcy środowisko naukowe oraz Rada Kongresu Nauki Polskiej dyskutują nad nową Ustawą 2.0, która ma poprawić  sytuację w efektywności badań naukowych, procesów dydaktycznych i umiędzynarodowienia. Swoją opinię dotyczącą różnych aspektów Ustawy przedstawiłam w czasie zebrań Rady Kongresu Nauki Polskiej oraz na stronach Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W największym skrócie opinię tę można podsumować następująco: Głównym problemem uczelni wyższych (publicznych, niepublicznych, zawodowych) jest rozproszenie…

Szczegóły