dr hab. Michał Królikowski, prof. nadzw. UW

  • Warszawa, Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji, Instytut Prawa Karnego
  • b. zastępca redaktora naczelnego "Przeglądu Sejmowego", b. przewodniczący rady naukowej "Zeszytów Prawniczych BAS", członek redakcji "Forum Prawniczego", b. dyrektor Biura Analiz Sejmowych w Kancelarii Sejmu; członek Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego przy Ministrze Sprawiedliwości, b. podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości