§1

 1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, forum internetowego „Narodowego Kongresu Nauki”, zwanego dalej „Forum”, określa zasady i warunki korzystania z Forum. Forum stanowi internetową grupę dyskusyjną, powstałą w celu wzajemnego inspirowania się, nawiązywania znajomości, współpracy oraz wymiany poglądów, informacji i posiadanej wiedzy, w związku z Narodowym Kongresem Nauki ogłoszonym przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Informacje dotyczące Narodowego Kongresu Nauki dostępne są na stronie internetowej www.nkn.gov.pl.
 2. Administratorem Forum jest Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, z siedzibą 00-529 Warszawa ul. Wspólna 1/3, zwanym dalej „Administratorem”.
 3. Administrator bezpłatnie udostępnia możliwość korzystania z Forum.
 4. Użytkownikiem Forum, zwanym dalej „Użytkownikiem”, może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która korzysta z Forum, jak również osoba fizyczna, która w dniu rejestracji ukończyła 13 rok życia, po uzyskaniu zgody opiekunów prawnych.
 5. Moderatorem Forum, zwanym dalej „Moderatorem”, jest osoba wskazana  przez  Moderator posiada uprawnienia, w szczególności w zakresie zmiany treści lub usuwania postów, a także blokowania, odblokowywania, przenoszenia, usuwania i dzielenia wpisów i tematów na Forum. Moderator wykonuje powierzone mu uprawnienia  w celu zapewnienia przestrzegania przez Użytkowników obowiązujących przepisów prawa powszechnego oraz Regulaminu w związku z korzystaniem z Forum.
 6. Warunkiem korzystania przez Użytkownika z Forum jest zapoznanie się z Regulaminem, dobrowolne zaakceptowanie Regulaminu i zobowiązanie się do jego przestrzegania przez Użytkownika. Korzystanie przez Użytkownika z Forum jest równoznaczne z dokonaniem przez Użytkownika czynności, o których mowa w zdaniu poprzedzającym.

§2.

 1. Korzystanie z Forum wymaga uprzedniego założenia konta na stronie www.nkn.gov.pl poprzez podanie danych osobowych: nazwa użytkownika i/lub adres e-mail oraz hasło dostępowe do konta w elektronicznym formularzu rejestracyjnym Forum, oraz każdorazowego zalogowania się na portalu
 2. Każdy Użytkownik uprawniony jest do założenia tylko jednego konta w celu korzystania z Forum.
 3. Podanie danych osobowych, o których mowa w ust. 1, jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu korzystania z Forum jako Użytkownik. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, z siedzibą 00-529 Warszawa ul. Wspólna 1/3.
 4. Użytkownik, podając dane osobowe w elektronicznym formularzu rejestracyjnym Forum jednocześnie oświadcza, że są one prawdziwe, oraz wyraża zgodę na przetwarzanie tych danych przez Administratora w celu realizacji zadań określonych w Regulaminie i związanych z korzystaniem przez Użytkownika z Forum.
 5. Każdy Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, a także prawo ich poprawiania i żądania ich usunięcia. W celu wykonania prawa, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Użytkownik kieruje stosowne żądanie do Administratora na adres wskazany w ust. 2.
 6. Nazwa (nick) użytkownika może być dowolna, nie może jednak naruszać przepisów prawa i dóbr prawem chronionych innych osób, ani zasad współżycia społecznego i dobrych obyczajów. Nazwa przyjęta przy rejestracji przez Użytkownika służy jego identyfikacji na Forum, a także do oznaczania wpisów Użytkownika i umożliwia logowanie przy wejściach na Forum. Nazwa użytkownika może zwierać wyłącznie znaki standardowe i składać się z nie więcej niż 30 znaków.
 7. Użytkownik Forum uprawniony jest do dodania do swojego profilu (powiązanego z założonym kontem na Forum) avatara o dopuszczalnej wadze 1000 kb.
 8. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z ujawnienia przez Użytkownika jego hasła przeznaczonego do rejestrowania się na Forum, bez względu na okoliczności i przyczyny jego ujawnienia.
 9. Użytkownik publikujący swoje wpisy na Forum niniejszym upoważnia nieodpłatnie, bez ograniczenia co do terytorium i czasu, Administratora do:
  1. zapisywania publikowanych wpisów w pamięci komputera,
  2. obróbki cyfrowej celem dostosowania ich do wymogów Forum i strony internetowej www.nkn.gov.pl,
  3. publikowania i rozpowszechniania publikowanych przez Użytkownika wpisów w sieci Internet,
  4. włączania ich (lub ich fragmentów) do innych utworów i tworzenia opracowań,
  5. wytwarzania określoną techniką egzemplarzy, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową w dowolnym formacie,
  6. rozpowszechniania wpisów na każdym nośniku audiowizualnym, a w szczególności na nośniku magnetycznym oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego, jak również w postaci drukowanej,
  7. umieszczania wpisów w bazach danych,
 10. Przy wpisie Użytkownika może zostać ujawniona część adresu IP komputera, z którego wysyłany jest wpis.
 11. Przed założeniem nowego wątku na Forum Użytkownik powinien sprawdzić, czy nie istnieje podobny lub taki sam wątek na Forum. Nowy wątek powinien mieć klarownie i zrozumiale określony temat. Temat nowego wątku powinien wyraźnie wskazywać przedmiot dyskusji oraz jego główne wątki. Powtarzające się wątki będą usuwane przez Administratora lub Moderatora.
 12. Użytkownik publikuje wpisy wyłącznie na własną odpowiedzialność. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane przez Użytkownika na łamach Forum.
 13. Niedopuszczalne jest zamieszczanie przez Użytkownika na łamach Forum treści sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc w świecie rzeczywistym.
 14. Niedopuszczalne jest zamieszczanie przez Użytkownika na łamach Forum treści uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwych, będących pomówieniami czy też celowo obraźliwych dla wywołania kłótni (tzw. trolling).
 15. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez Użytkownika na łamach Forum przekazów reklamowych.
 16. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez Użytkownika odnośników do stron zawierających numery seryjne („seriale”), oprogramowanie pirackie („warez”), oraz łamiące zabezpieczenia („cracki”).
 17. Niedopuszczalne jest podszywanie się przez Użytkownika pod Administratora lub Moderatora, w szczególności używanie takich avatarów czy podpisów jak „Administrator” lub „Moderator”.
 18. Sprawy prywatne lub skierowane do określonego Użytkownika, a niezwiązane z tematem wątku, Użytkownik powinien kierować bezpośrednio do danego Użytkownika za pośrednictwem prywatnej wiadomości.
 19. Użytkownik uprawniony jest do zgłaszania Administratorowi lub Moderatorowi do usunięcia wpisów innego Użytkownika.
 20. Administrator lub Moderator ma prawo do kontrolowania treści wpisów, ich modyfikowania oraz usuwania, jeżeli istnieje podejrzenie, że naruszają obowiązujące przepisy prawa, Regulamin, zasady współżycia społecznego lub dobre obyczaje.

§3

 1. Administratorowi przysługuje prawo do zastosowania wobec Użytkownika naruszającego zasady i warunki określone w Regulaminie:
  1. usunięcie konta Użytkownika – przez które rozumie się całkowite usunięcie konta
  2. upomnienia Użytkownika – przez które rozumie się zwrócenie uwagi w poście lub w prywatnej wiadomości,
  3. ostrzeżenia Użytkownika – przez które rozumie się zastosowanie opcji „Ostrzeż użytkownika”, skutkującej pojawieniem się odpowiedniej informacji przy awatarze Użytkownika,
  4. zawieszenia Użytkownika w prawie korzystania z Forum – przez które rozumie się zablokowanie możliwości publikowania wpisów na Forum na określony czas nie dłuższy niż 60 dni.
  5. usunięcie konta Użytkownika – przez które rozumie się całkowite usunięcie konta Użytkownika z Forum.
 2. Otrzymanie przez Użytkownika trzech ostrzeżeń, o których mowa w §3 pkt. 1.2  skutkuje usunięciem jego konta z Forum.
 3. W przypadku rażącego naruszenia lub uporczywego naruszania Regulaminu przez Użytkownika Administrator zastrzega sobie prawo do natychmiastowego usunięcia konta Użytkownika bez ostrzeżenia.
 4. Kwestia interpretacji naruszenia obowiązujących przepisów prawa, Regulaminu, zasad współżycia społecznego lub dobrych obyczajów, i w konsekwencji zastosowania sankcji przewidzianej w Regulaminie, należy do Administratora i Moderatora.

§4

 1. Administrator ma prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym czasie i bez podawania przyczyny. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie opublikowana przez Administratora na stronie głównej Forum. Zmiany Regulaminu stają się obowiązującymi z chwilą opublikowania na stronie głównej Forum.
 2. Po opublikowaniu informacji o zmianie Regulaminu, Użytkownik przed skorzystaniem z Forum zobowiązany jest zapoznać się ze zmienionym Regulaminem, § 1 ust. 6 stosuje się odpowiednio.
 3. W przypadku niezaakceptowania zmienionego Regulaminu, Użytkownik powinien powstrzymać się od zalogowania do Forum i niezwłocznie powiadomić Administratora o tej okoliczności.
 4. Oświadczenie Użytkownika o niezaakceptowaniu zmienionego Regulaminu skutkuje usunięciem konta Użytkownika.
 5. Administrator uprawniony jest do przekazania pozostających w jego posiadaniu danych Użytkownika sądowi, prokuraturze, Policji i innym uprawnionym organom państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.
 6. Administrator dołoży starań w celu ochrony danych użytkowników Forum, nie jest jednak odpowiedzialny za nieuprawnione działania (włamania hackerskie) osób trzecich mające na celu wejście w posiadanie danych Użytkownika.
 7. Administrator, w każdym czasie i bez podawania przyczyn, uprawniony jest do zamknięcia Forum, a także do zamykania, usuwania lub archiwizowania  określonych wpisów i wątków na Forum.
 8. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za problemy, bądź ograniczenia techniczne w sprzęcie komputerowym, z którego korzysta Użytkownik, a które uniemożliwiają Użytkownikowi korzystanie z Forum.
 9. Ewentualne zastrzeżenie dotyczące funkcjonowania Forum Użytkownik winien zgłosić na adres e-mail: nkn@nauka.gov.pl. Zastrzeżenie zostaną rozstrzygnięte przez Administratora w terminie do 7 dni. O wyniku rozstrzygnięcia Użytkownik ten zostanie powiadomiony stosowną informacją przekazaną zwrotnie na adres email.
 10. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa powszechnego, a wszelkie spory będą rozstrzygane przez właściwe sądy polskie.
 11. Regulamin wchodzi w życie z dniem 24 października 2016 r.